ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. Α6659
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
− Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» και συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου «Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και έλεγχος λειτουργίας αερόβιων και αναερόβιων βιολογικών εγκαταστάσεων. Ανάπτυξη και εφαρμογές βιοαισθητήρων αερόβιων και αναερόβιων στον έλεγχο της λειτουργίας ΜΕΥΑ. Συσχέτιση μικροβιακού πληθυσμού και λειτουργικής ποιότητας ΜΕΥΑ. Αναερόβια χώνευση ιλύος και
συνεπεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ
εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις
και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις.
2. Βιογραφικό Σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα για τα
υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού
σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν
στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα
όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα.
3. Τέσσερις (4) πλήρεις σειρές των πρωτότυπων δη−
μοσιεύσεων.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή
5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιορισθεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 15 Απριλίου 2009
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr_

Advertisement