ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. Α4738
Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα−
νικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

6. το υπ’ αριθμ. 805/6.2.2008 έγγραφο του Τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
−Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο °mΤεχνική
Φυσικών, Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών με έμ−
φαση στην Περιβαλλοντική Μηχανική°n και συνοπτική
περιγραφή γνωστικού αντικειμένου °mΠεριλαμβάνονται οι
φυσικές, χημικές και βιοχημικές διεργασίες που έχουν
εφαρμογή στην επεξεργασία υγρών, στερεών και αερί−
ων αποβλήτων, καθώς και φυσικών υδάτων°n.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ−
ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο−
μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης
της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω−
τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα,
όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα
μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες
βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα όπως
αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα.
4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο−
μική Επιτροπή.
5. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους
υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα−
γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ−
δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος
και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής
χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη−
ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι−
ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική
υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης
διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου
στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελ−
τα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της
τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ−
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται
ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν
την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι−
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I, ή απολυτήριο Ελλη−
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση
και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν
μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα
23−200 ΚΑΕ 5113).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 23 Ιανουαρίου 2009
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ_

Advertisements