Βρίσκεται στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/Greece.htm