Το παρακάτω είναι ένα update στο ποστ

Καταγγελία για το ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ

Επέτειος τετραετίας από την ημερομηνία της πρώτης καταγγελίας για Λογοκλοπή (3.2.2005): Οι ενέργειες των διοικητικών αρχών για τη διερεύνηση της καταγγελίας και τον πειθαρχικό έλεγχο του καταγγελλομένου μέλους ΔΕΠ.

Στις 3.2.05, πριν 4 ακριβώς χρόνια, κατέθεσα στη Γ.Σ. Τμήματος ενυπόγραφη καταγγελία για λογοκλοπή της πτυχιακής μου εργασίας από επίκουρο καθηγητή μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, συνυποψήφιό μου για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή.

Ύστερα από σειρά υπενθυμίσεων, ενστάσεων, κοινοποιήσεων και προσφυγών προς α) τον πρώην και τον νυν πρόεδρο του Τμήματος, β) την πρώην και νυν αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, γ) τον πρώην και τον νυν Πρύτανη του Πανεπιστημίου, δ) τον πρώην και τον νυν ΥΠΕΠΘ,
οι ενέργειες των ανωτέρω πανεπιστημιακών αρχών στο διάστημα των τεσσάρων ετών που μεσολάβησε μέχρι σήμερα σχετικά με τη συγκεκριμένη αλλά και πρόσθετες λογοκλοπές που αποκαλύφθηκαν περιλαμβάνουν:

-σχετική ερώτηση του Προέδρου του Τμήματος προς τη Νομική Επιτροπή
-απάντηση της Νομικής Επιτροπής ότι «η λογοκλοπή συνεκτιμήθηκε από το εκλεκτορικό σώμα»
-την εκλογή του καταγγελλομένου στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή (με την προσμέτρηση των λογοκλοπών και διπλότυπων εργασιών στο έργο του συνυποψήφιου).

Αντίθετα, ενέργειες που δεν έλαβαν χώρα περιλαμβάνουν:
-Την αναβολή της εκλογής για διερεύνηση των καταγγελιών
-Τον ορισμό επιτροπής προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης ή Ε.Δ.Ε.
-Την διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου και την τιμωρία του μέλους ΔΕΠ
-Την οφειλόμενη απάντηση στις επιστολές και τις καταγγελίες μου.

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις εργασίες του νυν Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνεται και η λογοκλοπή και η παράνομη χρήση της διπλωματικής εργασίας εμού του συνυποψηφίου για τη θέση, της μεταπτυχιακής εργασίας άλλου φοιτητή και ενός αριθμού αυτολογοκλοπών ή διπλότυπων εργασιών, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, για να αποκομίσει ο ίδιος όφελος με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών γεγονότων.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Α.Ε.I. (ΦEK 220, 3.11.2008): «Πειθαρχικά παραπτώματα για τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό βοηθητικό και έκτακτο διδακτικό−εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., καθώς και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ή σπουδαστές και υποψήφιους διδάκτορες συνιστούν η παραβίαση των κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας για τα Α.Ε.Ι., η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του ιδρύματος και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του Α.Ε.Ι. και των λειτουργών του. Ειδικότερα, πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως: α) Η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας…»

Επισυνάπτω αποσπάσματα από την πιο πρόσφατη επιστολή μου προς το ΥΠΕΠΘ.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη, 1.12.08
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στη συνέχεια του με Αρ. Πρωτ. …./…7.08 εγγράφου μου επιθυμώ να σας υπενθυμίσω ότι με την εν λόγω επιστολή μου

Α) ζήτησα τον έλεγχο της νομιμότητας της εκλογής και του διορισμού του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. ………….. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο …………..» του Τμήματος ………………………………………………………………, και παράλληλα

Β) κατήγγειλα περιπτώσεις κακοδιοίκησης (διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση, αθέμιτες διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, άρνηση παροχής πληροφοριών, αδικαιολόγητη καθυστέρηση) στο εν λόγω Πανεπιστήμιο. Ανάμεσα σε αυτές κατήγγειλα σημαντικές παραβάσεις του άρθρου 45 σχετικά με τους Κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας του πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των Α.Ε.Ι., του άρθρου 46 που ορίζει ότι «Η Επιτροπή Δεοντολογίας επιλαμβάνεται υποθέσεων παράβασης κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας, κατόπιν σχετικής καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως». Εν κατακλείδι, κατήγγειλα διαδικασίες με τις οποίες – υπό την ανοχή του νυν και του πρώην Προέδρου του Τμήματος και του νυν και του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστήμιου – εκλέγονται μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία, αποδεδειγμένα αλλά και σύμφωνα με ομολογία τους, χρησιμοποιούν προϊόντα λογοκλοπής για την εξέλιξή τους σε υψηλές ακαδημαϊκές βαθμίδες.

Για το μεν (Α) θέμα της επιστολής μου, δηλαδή τον τυπικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας εκλογής, γνωρίζω ότι το αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο επικοινώνησα πρόσφατα, πρόκειται να εκδώσει το σχετικό πόρισμα εξετάζοντας διαδικαστικά θέματα , [….]

Όσον αφορά στο δεύτερο (Β) θέμα της επιστολής μου, όμως, σας υπενθυμίζω ότι με την καταγγελία μου σας ζήτησα «να παρέμβετε στο μέτρο της δικαιοδοσίας, αλλά και των υποχρεώσεών σας, ώστε να ξεκαθαριστούν τα παραπάνω ερωτήματα και να αρθεί κάθε παραβίαση των εννόμων συμφερόντων μου». Οι κκ. …………….. και ……………….. επικυρώνοντας τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών της εκλογής, ουσιαστικά υπέγραψαν ότι δεν υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό πρόβλημα εάν οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο το οποίο διοικούν χρησιμοποιούν προϊόντα λογοκλοπής για την ακαδημαϊκή εξέλιξή τους, άποψη την οποία είμαι βέβαιος ότι ούτε οι φοιτητές ή οι γονείς τους, ούτε η Ακαδημαϊκή κοινότητα, ούτε εσείς αλλά ούτε και ο υπόλοιπος Ελληνικός λαός συμμερίζονται.

Σας παρακαλώ λοιπόν να έχω την άμεση απάντηση σας (καθώς έχει παρέλθει το εύλογο διάστημα των δύο μηνών που ορίζει ο νόμος), σχετικά με τις ενέργειές σας για τη διερεύνηση των ουσιαστικών θεμάτων που κατήγγειλα και την πειθαρχική τιμωρία των υπεύθυνων.
Με τιμή
Ά. Ροδαφηνός

Ούτε στην επιστολή αυτή έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Advertisements