ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗMOKΡITOΣ»
Αθήνα, Ελλάδα

Το ΕΚΕΦΕ «Δ» εξαγγέλλει την πρόθεσή του να προσλάβει ένα αριθμό ερευνητών, με υψηλά προσόντα, σε διάφορες βαθμίδες σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους ερευνητικούς τομείς προτεραιότητας του κέντρου:

• Υγεία, Βιολογία και Βιοτεχνολογία
• Νέα Υλικά
• Nανοηλεκτρονική, Μικρο-Νανο συστήματα
• Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Τεχνολογίες Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών
• Πυρηνική, Στοιχειώδη Σωμάτια και Αστροσωματιδιακή Φυσική
• Πυρηνική Τεχνολογία και Ακτινοπροστασία
• Πολιτισμική Κληρονομιά

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Διδακτορικό Δίπλωμα στις αντίστοιχες θεματικές περιοχές και πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξουν ικανοποιητική προγενέστερη εμπειρία να πραγματοποιήσουν την έρευνα είτε σε ένα ακαδημαϊκό η/και σε συνεργασία με βιομηχανικό περιβάλλον.

Η έρευνα στις ανωτέρω θεματικές περιοχές εκτελείται στα ακόλουθα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «Δ»

• Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής
• Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροασίας
• Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών
• Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
• Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
• Ινστιτούτο Φυσικοχημείας
• Ινστιτούτο Βιολογίας
• Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων

Επιπλέον πληροφορίες για το ΕΚΕΦΕ «Δ» μπορεί να βρεθούν στο http://www.demokritos.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
β) Ερευνητικό πλάνο

και πρέπει να σταλθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2009 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων/Τμήμα Προσωπικού
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Aγία Παρασκευή, Aττικής
153 10, Αθήνα
Ελλάδα
FAX: 30 210 6510594

EXPRESSION OF INTEREST FOR RESEARCH POSITIONS
At the NCSR “DEMOKRITOS”
Athens, Greece

The NCSR “D” announces its intention to hire a number of researchers at various levels, of excellent standing, in one or more of the following priority research areas of the center:

Health, Biology and Biotechnology
New Materials
Nanoelectronics, Μicro-Nano Systems
Energy, Environment and Sustainable Development
Information and Telecommunication Technologies
Nuclear, Particle and Astroparticle Physics
Nuclear Technology and Radiation Protection
Cultural Heritage

The applicants should hold a PhD in a relevant subject and should be able to demonstrate sufficient prior experience in conducting research either in an academic or/in collaboration with industrial environment.

The work in the above thematic areas is performed in the following Institutes of the NCSR “D”

Institute of Nuclear Physics
Institute of Nuclear Technology and Radiation Protection
Institute of Materials Science
Institute of Informatics and Telecommunication
Institute of Microelectronics
Institute of Physical Chemistry
Institute of Biology
Institute of Radioisotopes and Radiodiagnostic Products

Further information for NCSR “D” can be found at http://www.demokritos.gr

All expressions of interest should include:
a. Recent CV
b. Research Plan
and should be sent by the 28th of February 2009 to the following address:

Search Committee/Human Resources Department
National Center for Scientific Research “Demokritos”
Aghia Paraskevi, Attikis
153 10, Athens
Greece
e-mail: martaki@admin.demokritos.gr
Fax: +30 210 6510594

Advertisements