ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου που έχει ιδρυθεί και εδρεύει στην Πάτρα με την επωνυμία
«Σύλλογος Σπουδαστών Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστήμιου Πάτρας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1oν
ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Χάρτης του Σπουδαστή)
Άρθρο 1 o ν.
Ο σπουδαστής είναι ένας νέος, εργαζόμενος, διανοούμενος.
Άρθρο 2ον.
Σαν νέος, ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να του παρέχεται από την Πολιτεία
ιδιαίτερη κοινωνική πρόνοια όσον αφορά τη Φυσική του ανάπτυξη και την
κοινωνική, πνευματική και ηθική του αγωγή.
Άρθρον 3ον.
Σαν νέος, ο σπουδαστής έχει την υποχρέωση να συμμετέχει ενεργά και
υπεύθυνα στη ζωή και κίνηση των νέων της Ελλάδας και των νέων σ’ ολόκληρο τον
κόσμο.
Άρθρον 4ον.
Σαν εργαζόμενος, ο σπουδαστής έχει δικαίωμα να εργάζεται και να
αναπαύεται κάτω από τους καλλίτερους όρους, χωρίς καμία υλική εξάρτηση, και
σαν άτομο και σαν τμήμα του κοινωνικού συνόλου, όρους οι οποίοι κατασφαλίζονται
με την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.
Άρθρον 5ον.
Σαν εργαζόμενος, ο σπουδαστής έχει υποχρέωση να καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την αρτιότερη επιστημονική του κατάρτιση.
Άρθρον 6ον.
Σαν διανοούμενος, ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έρευνας για
την ανεύρεση της αλήθειας και της ελεύθερης διατύπωσης των απόψεων του, όροι
απαραίτητοι για την προαγωγή της επιστήμης και της προόδου της ανθρωπότητας.
Άρθρον 7ον.
Σαν διανοούμενος, ο σπουδαστής έχει υποχρέωση:
Να ερευνά και να αγωνίζεται για τη διάδοση και υπεράσπιση της αλήθειας και
από αυτήν την υποχρέωση εκπορεύεται το καθήκον να καταβάλλει κάθε προσπάθεια
σαν άτομο και σαν τμήμα του κοινωνικού συνόλου, για την κοινωνική πρόοδο,
προαγωγή του πολιτισμού, την ευημερία και πνευματική και ηθική εξύψωση του
ατόμου και του κοινωνικού συνόλου, να υπερασπίζεται την ελευθερία, τη
Δημοκρατία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη, και την Εθνική Αξιοπρέπεια, είτε
προσβάλλονται αυτά ή διατρέχουν κίνδυνο να προσβληθούν. Η υποχρέωση αυτή
συνιστά την ιερότερη αποστολή του σπουδαστή σαν πνευματικού ανθρώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον
ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρον 8ον.
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Σπουδαστών Ηλεκτρολόγων
-Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας».
Άρθρον 9ον.
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:
α) Η συνειδητοποίηση από τα μέλη του και κατασφάλιση και επιβεβαίωση
στην πράξη από τους σπουδαστές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών
τους, όπως αυτά διαγράφονται και καθορίζονται σε γενικές γραμμές εις τον χάρτη του
σπουδαστή (στο προοίμιο του καταστατικού), ο οποίος και αποτελεί οργανικό τμήμα
του καταστατικού.
β) Ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της παιδείας.
γ) Η ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών, σαν άμεσα ενδιαφερομένων, στη
λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε φοιτητικό και πανεπιστημιακό θέμα.
δ) Η περιφρούρηση του φοιτητικού χώρου από την αστυνόμευση και κάθε είδους
παρέμβαση στοιχείων ξένων προς τους φοιτητές.
ε) Η κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στο πανεπιστήμιο. Η
υποστήριξη των αγώνων των εργαζομένων για συνδικαλιστικές ελευθερίες.
στ) Η οριστική αποδέσμευση της εκπαίδευσης από την οικονομική εξάρτηση
και επιρροή κλειστών οικονομικών κύκλων, οι οποίοι θέλουν να την κατευθύνουν
στην εξυπηρέτηση των στενών συμφερόντων τους.
ζ) Η ανάληψη δραστηριότητας για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών
όρων και συνθηκών διαβίωσης και σπουδών και την εξασφάλιση της πληρέστερης
δυνατής ικανοποίησης των επιστημονικών, πνευματικών, μορφωτικών, πολιτιστικών
και ψυχαγωγικών αναγκών των σπουδαστών του Τμήματος.
η) Η φροντίδα για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων.
θ) Η δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας με
σπουδαστικά, επιστημονικά, πνευματικά, εργατικά, αγροτικά, και οποιουδήποτε
γενικά σωματείου, οργανισμού ή οργανώσεως που επιδιώκουν τους αυτούς ή
παρεμφερείς σκοπούς, για την προώθηση των κοινών σκοπών.
ι) Η συνεργασία του Συλλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, με
στόχο την από κοινού αντιμετώπιση και τοποθέτηση απέναντι στα ελληνικά και
διεθνή προβλήματα.
ια) Η ελεύθερη διαμόρφωση και διακίνηση φιλοσοφικών, κοινωνικών και
πολιτικών ιδεών εντός του Φοιτητικού χώρου, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών
ελεύθερης και ανεμπόδιστης έκφρασης της γνώμης και των απόψεων των
σπουδαστών για κάθε σπουδαστικό, κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.
ιβ) Η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής
ανεξαρτησίας, της δημιουργικής συνεισφοράς στην κοινωνική πρόοδο, την υπόθεση
της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών και των νεολαιών όλου του κόσμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ον
ΜΕΛΗ
Άρθρον 10ον.
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται εις τακτικά και επίτιμα.
α) Τακτικό μέλος είναι κάθε φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας, ο οποίος αποδέχεται τους σκοπούς του
σωματείου. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται εγγραφή στους
καταλόγους των μελών του συλλόγου, αφού καταβληθεί το παράβολο της εγγραφής.
Το Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα να εγγράψει μέλη όσους φοιτητές συνεργάστηκαν
με το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967, ή βοήθησαν άμεσα ή έμμεσα
το καθεστώς εκείνο, καθώς και όσους αποτέλεσαν ή αποτελούν μέλη φασιστικών
οργανώσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όμως υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
β) Επίτιμα μέλη είναι:
Οι Πτυχιούχοι της Σχολής οι οποίοι καταδικάσθηκαν, στρατεύθηκαν, ή
διώχθηκαν πειθαρχικά ή ποινικά από το δικτατορικό καθεστώς της επταετίας 1967-
1974.
Επίσης και οιοδήποτε πρόσωπο λόγω εξαιρετικών υπηρεσιών προς το
Σωματείο.
Για τα επίτιμα μέλη είναι αναγκαία η αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης.
Άρθρον 11ον.
Τα τακτικά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και δικαιούνται:
α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν, διατυπώνουν και
αναπτύσσουν ελεύθερα τις απόψεις και προτάσεις τους.
β) Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σ’ αυτά, εφ’
όσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε και υποχρέωση καταβολής
συνδρομής ή άλλης εισφοράς, μπορούν όμως να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
σαν παρατηρητές.
Άρθρον 12ον.
Τα τακτικά μέλη του σωματείου έχουν υποχρέωση:
α) Να καταβάλλουν την τακτική συνδρομή όπως καθορίζεται από τις Γενικές
Συνελεύσεις.
β) Να καταβάλλουν τις έκτακτες εισφορές που καθορίζει το Δ.Σ.
γ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και
προς τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου και να μην αντιδρούν σε αυτές.
δ) Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς τις αρχές και τα Παν/κά Όργανα για
την υποστήριξη των αρχών και αποφάσεων του Σωματείου.
Άρθρον 13ον.
Το τακτικό μέλος του Συλλόγου διαγράφεται εάν χάσει την ιδιότητα του
σπουδαστή (αποφοίτηση). Επίσης επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές σε
κάθε μέλος που εκδηλώνει έμπρακτα την αντίθεση του προς τους σκοπούς του
Σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ανάλογα με
τη βαρύτητα της πράξης του.
α) Γραπτή επίπληξη από το Δ.Σ. η οποία ανακοινώνεται στην πρώτη μετά την
επίπληξη Γ.Σ. και τοιχοκολλείται στα ταμπλό ανακοινώσεως του Σωματείου.
β) Προσωρινή αποβολή μέχρις ενός έτους. Την ποινή αυτή επιβάλλει η Γ.Σ., η
οποία συγχρόνως ορίζει την έναρξη και λήξη της ποινής.
γ) Οριστική αποβολή επιβάλλεται από τη Γ.Σ. αλλά από την πλειοψηφία των
¾ των παρόντων μελών της Γ.Σ.
Πριν επιβληθεί πειθαρχική ποινή σε μέλος του Σωματείου τούτο καλείται σε
γραπτή απολογία προ 10 ημερών.
Η πειθαρχική δίωξη μπορεί να ασκηθεί αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ. ή μετά από
ενυπόγραφη καταγγελία τριάντα τουλάχιστον τακτικών μελών. Στην περίπτωση αυτή
το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να διαγραφεί παρά μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
Άρθρον 14ον.
Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα ν’ αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού
υποβάλλει σχετική δήλωση στο Δ.Σ. και καταβάλλει τις μέχρι την παραίτησή του
συνδρομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον
ΠΟΡΟΙ
Άρθρον 15ον.
Πόροι του Σωματείου είναι:
1)Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
2)Οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
3)Τα παράβολα υποβολής υποψηφιοτήτων.
4)Κάθε έσοδο από κάθε είδους δραστηριότητα του Σωματείου.
5)Οι κρατικές επιχορηγήσεις.
6)Κάθε άλλη παροχή (δωρεά, κληροδοσία, κλπ.) από οπουδήποτε και για
οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη, εφ’ όσον δεν μπαίνουν όροι από τους
χορηγούς που
είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου.
Το ύψος των τακτικών συνδρομών του δικαιώματος εγγραφής και του
παράβολου υποβολής υποψηφιότητας καθορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις.
Οι εγγραφές και η καταβολή των τακτικών συνδρομών γίνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Η Γ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος του Συλλόγου από την τακτική ή έκτακτη
εισφορά με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρον 16ον.
Όργανα του Συλλόγου:
1)Η Γενική Συνέλευση
2)Το Διοικητικό Συμβούλιο
3)Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρον 17ον.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει
για κάθε θέμα, ζήτημα ή υπόθεση.
Επίσης αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται από το παρόν
καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την
εποπτεία των άλλων οργάνων του Σωματείου.
Ειδικά:
1)Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
2)Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3)Αποφασίζει για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού και ισολογισμού και
απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4)Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του
Σωματείου.
Άρθρον 18ον.
Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος συγκαλούνται δύο τακτικές Γ.Σ. Η πρώτη το πρώτο
15νθήμερο του Νοέμβρη και η δεύτερη το πρώτο 5νθήμερο του Μάρτη. Η τακτική
Γ.Σ. του Μάρτη και μόνον αυτή:
1)Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
2)Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3)Προκηρύσσει εκλογές.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
Συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου κατόπιν
αποφάσεων του Δ.Σ. ή κατόπιν προτάσεως του 1/10 των μελών του Συλλόγου με
θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα για τα οποία συγκαλούνται.
Άρθρον 19ον.
Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από
τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και τοιχοκολλούνται σε εμφανή σημεία
της Σχολής και δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Πατρών και σε
μια των Αθηνών, μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 22 προθεσμίες.
Άρθρον 20ον.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του
Συλλόγου. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά μέλη του
Συλλόγου. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην ορισμένη ημέρα Γενικής
Συνέλευσης αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της
επόμενης εβδομάδας στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα αυτά θέματα και ευρίσκεται
σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η δεύτερη χωρίς απαρτία συγκέντρωση
μπορεί να συνέλθει την επόμενη ημέρα. Από τις έκτακτες συνελεύσεις εξαιρούνται οι
τροποποιητικές του καταστατικού Γ.Σ. και οι Γ.Σ. για τη διάλυση του Σωματείου. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού.
Άρθρον 21ον.
Η Γ.Σ. διευθύνεται από τον Πρόεδρο που εκλέγεται κατά την έναρξή της, με
ανάταση των χεριών και απόλυτη πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία.
Εφ’ όσον κανείς από τους υποψηφίους δε συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων.
Ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση
των χεριών κατά πλειοψηφία.
Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του
Σωματείου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών και η
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρον 22ον.
Σαν θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. μπορούν να εγγραφούν
οποιαδήποτε ζητήματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς και τη δράση του
Σωματείου.
Το Δ.Σ. επτά μέρες προ της Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει τα
θέματα που προτείνει για συζήτηση στη Γ.Σ. Όποιο άλλο θέμα συζητείται στη Γ.Σ.
εφ’ όσον προταθεί από 30 τουλάχιστον μέλη του Σωματείου και υποβληθεί στο Δ.Σ.
πέντε μέρες προ της Γ.Σ. με σημειωμένο συγκεκριμένο εισηγητή. Ακόμη μπορούν να
συζητηθούν θέματα που προτείνονται στη Γ.Σ. και λαμβάνουν την απόλυτη
πλειοψηφία της Γ.Σ.
Το Δ.Σ. ορίζει εισηγητή για καθένα από τα θέματα που προτείνει. Επίσης
έχουν δικαίωμα να ορίσουν από ένα συνεισηγητή όλοι οι συνδυασμοί καθώς και κάθε
ανεξάρτητος φοιτητής με δήλωση του προς το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει την τελική ημερήσια διάταξη το
αργότερο τρεις μέρες πριν τη Γ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ον ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 23ον.
Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ., το οποίο εκλέγεται από τα τακτικά
μέλη στις εκλογές που προκηρύσσει η ΕΦΕΕ κάθε χρόνο το μήνα Μάρτιο και
καθορίζει η Γ.Σ. του Συλλόγου. Η θητεία του είναι ετήσια. Εάν δια οποιοδήποτε λόγο
μένει κενή κάποια θέση του Δ.Σ. συμπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του
αντίστοιχου συνδυασμού.
Άρθρον 24ον.
Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται
μαζί με τρεις αναπληρωματικούς από τη Γ.Σ. και προεδρεύεται από το μέλος που
πλειοψήφησε και σε ισοψηφία από αυτόν που θα κληρωθεί μεταξύ των
ισοψηφούντων.
Η θέση κάθε μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής που παραιτείται ή κωλύεται
καταλαμβάνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν. Τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
Άρθρον 25ον.
Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού καθώς και των μεμονωμένων
υποψηφίων κατατίθενται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής το αργότερο 72
ώρες προ των εκλογών σε ψηφοδέλτιο αφού καταβληθεί το σχετικό παράβολο
υποψηφιότητας.
Μετά την προθεσμία αυτή ανακοινώνονται επίσημα από την Εφορευτική
Επιτροπή οι συνδυασμοί των υποψηφίων.
Άρθρον 26ον.
Η ψηφοφορία είναι μυστική, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει ένα μόνο
συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο θέτοντας το πολύ 7 σταυρούς.
Εκλογικό σύστημα εφαρμόζεται η απλή αναλογική και από κάθε συνδυασμό ή
μεμονωμένο υποψήφιο εκλέγονται τόσοι όσο το πηλίκο της διαιρέσεως των εγκύρων
ψηφοδελτίων του συνδυασμού ή του μεμονωμένου υποψηφίου δια του εκλογικού
μέτρου, το οποίο ευρίσκεται από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων
δια του αριθμού 7.
Μη συμπληρωμένου του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από την πρώτη
κατανομή ακολουθεί δεύτερη ανάλογα με το υπόλοιπο κάθε συνδυασμού από το
εκλογικό μέτρο.
Άρθρον 27ον.
Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την ψηφοδόχο, ελέγχει αν είναι κενή,
την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.
Κάθε συνδυασμός μπορεί να εκπροσωπείται από έναν αντιπρόσωπο κατά την
ψηφοφορία.
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή
των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά στους
σπουδαστές ή αν η Εφορευτική Επιτροπή κρίνει αυτό ανέφικτο, ενώπιον μόνον των
υποψηφίων.
Η ψηφοφορία διενεργείται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Εάν
κατ’ αυτή την ώρα εξακολουθεί η προσέλευση των μελών παρατείνεται με πράξη της
Εφορευτικής Επιτροπής η ψηφοφορία.
Άρθρον 28ον.
Ενστάσεις των υποψηφίων ή των συνδυασμών υποβάλλονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της ψηφοφορίας καθώς και μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.
Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται δύο φορές για την εκδίκαση των
ενστάσεων.
Η πρώτη συνεδρίαση γίνεται μια ώρα μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων και εκδικάζονται οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν μέχρι εκείνη τη
στιγμή.
Η δεύτερη συνεδρίαση γίνεται δύο μέρες μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων και εκδικάζονται όσες έχουν υποβληθεί στο ενδιάμεσο διάστημα από
την πρώτη συνεδρίαση.
Οι φοιτητές μπορούν να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις αυτές. Αμέσως
μετά την εκδίκαση όλων των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη αυτή.
Άρθρον 29ον.
Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα εντός 7 ημερών από την εκλογή του
υποχρεουμένου του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. να συγκαλέσει τη σχετική
συνεδρίαση.
Εάν ο προηγούμενος Πρόεδρος δε συγκαλέσει τη συνεδρίαση στις 7 ημέρες,
τότε τα μέλη του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδίκαια μετά από πρόσκληση
που υπογράφονται από τρία μέλη του.
Κατά την συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία και σε
χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο
Ταμίας που συγκροτούν το Προεδρείο του Συλλόγου.
Ο Γραμματέας και ο Ταμίας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου
οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία και τη σφραγίδα στους νέους εντός 7 ημερών από
την ανάληψη των καθηκόντων τους.
Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει μέσα σ’ ένα μήνα και εφ’ όσον δεν
εκκρεμεί ένσταση σε Δικαστήριο, να παραδώσει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όλο το
εκλογικό υλικό.
Άρθρον 30ον.
Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο – είναι δυνατό να συγκληθεί και από
δύο μέλη του – με ανακοίνωση που ορίζει το χρόνο, χώρο και τα θέματα της
συνεδρίασης προ 24 ωρών από τον χρόνο που θα συγκληθεί αυτό.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15νθήμερο έκτακτα δε εάν παραστεί ανάγκη
και για τα συγκεκριμένα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε.
Το Δ.Σ. έχει απαρτία εάν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 μέλη του.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο μέρες.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από το Προεδρείο. Σ’ αυτά
προστίθενται και άλλα θέματα που εισηγείται κάθε μέλος του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ.
μπορεί να μιλήσει για οποιοδήποτε θέμα, εάν συμφωνεί το Δ.Σ.
Γενικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία σε φανερές
ψηφοφορίες (πλην των προσωπικών θεμάτων) εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία
από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ.
Αποφάσεις του Δ.Σ. που πάρθηκαν με απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται
με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 των μελών του Δ.Σ.
Αποφάσεις που πάρθηκαν παμψηφεί αναθεωρούνται με απόφαση της
παμψηφίας των μελών του Δ.Σ.
Άρθρον 31ον.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις
του Δ.Σ., αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε αρχή, και γενικά φροντίζει για την
εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του.
Υπογράφει την αλληλογραφία και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το
Σύλλογο.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, εάν κωλύεται ή απουσιάζει, σε
όλα του τα καθήκοντα, συνεργάζεται δε μ’ αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του
Συλλόγου.
Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. πάνω στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φροντίζει για την επικύρωση τους,
προεδρεύει το Δ.Σ. εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη
των βιβλίων του Συλλόγου, πλην του Ταμείου.
Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο, μαζί
με τον Πρόεδρο.
Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου ελέγχεται δε από την
Εξελεγκτική Επιτροπή για τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων του Συλλόγου.
Άρθρον 32ον.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν το
Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν δε σε έκτακτες περιπτώσεις και
αφού δεν είναι δυνατή η άμεση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν για θέματα που αφορούν το Σύλλογο. Οι αποφάσεις του Προεδρείου
πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ.
Άρθρον 33ον.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχόμενες
συνεδριάσεις ή σε πέντε αδιάκριτα αν είναι συνεχόμενες χάνει το αξίωμα του.
Μέλος του Προεδρείου εναντίον του οποίου ψηφίστηκε πρόταση μομφής που
έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. χάνει το αξίωμα του (ως μέλος
του Προεδρείου).
Άρθρον 34ον.
Τα γραφεία δραστηριότητας του Συλλόγου είναι οργανωμένοι τομείς δράσης
του, με αρμοδιότητες καθορισμένες με σαφήνεια.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μέσα σε 15 μέρες από την κατάρτιση του σε σώμα,
φροντίζει για τη δημιουργία αυτών ως εξής:
α) Καλεί με ανακοίνωση όσους από τους σπουδαστές επιθυμούν να
συμβάλουν στις δραστηριότητες των γραφείων.
β) Κάνει εγγραφή αυτών σε κάθε γραφείο της προτίμησης τους.
γ) Ορίζει την ημέρα της πρώτης συγκεντρώσεως των μελών.
Τα μέλη κάθε γραφείου καταρτίζουν εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται
από το Δ.Σ., τα οποία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν και εκλέγουν υπεύθυνο
όργανο που εγκρίνεται.
Αυτά είναι:
α) Το γραφείο μορφωτικών δράσεων.
β) Γραφείο εργαζόμενων και επαρχιωτών φοιτητών.
γ) Γραφείο δημοσίων σχέσεων.
δ) Γραφείο τύπου και εκδόσεων.
ε) Το γραφείο συνθηκών διαβιώσεως και σπουδών, καθώς και όσα άλλα
κρίνει σκόπιμο να ιδρύσει το Δ.Σ. για την καλύτερη διάρθρωση και λειτουργία του.
Τα γραφεία δραστηριότητας συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα,
παίρνουν αποφάσεις σχετικές με τη δράση τους και τις εφαρμόζουν.
Το Δ.Σ. μπορεί να αναστείλει, να ματαιώσει ή να διακόψει απόφαση ή
εκδήλωση γραφείου δραστηριότητας, όταν το περιεχόμενό της βρίσκεται σε αντίθεση
με την ακολουθούμενη γενική κατεύθυνση και τακτική του.
Επίσης, το Δ.Σ. παίρνει πρωτοβουλία και αποφασίζει για κάθε περίπτωση
δυσαρμονίας ή αδυναμίας συνεργασίας υπεύθυνου και μελών, καθώς και σε κάθε
περίπτωση ανικανότητας, ακαταλληλότητας ή συστηματικής απουσίας του
υπευθύνου.
Οι υπεύθυνοι των γραφείων δραστηριότητας διαχειρίζονται τα οικονομικά και
την αλληλογραφία των γραφείων και είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το Δ.Σ.
πάνω στα πεπραγμένα του γραφείου τακτικά μεν κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν το
ζητάει το Δ.Σ. Κατά το ίδιο διάστημα πρέπει να ενημερώνεται και ο Ταμίας πάνω στα
οικονομικά του γραφείου.
Η κανονική θητεία των γραφείων δραστηριότητας είναι για ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρον 35ον.
Από τη Γ.Σ. εκλέγεται η Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία
τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, με θητεία ετήσια και έργο την άσκηση του
Ταμειακού ελέγχου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στην ετήσια Γ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 36ον.
Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα με κυκλικό σχήμα που αναγράφει την
επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσής του.
Άρθρον 37ον.
Ο Σύλλογος γίνεται μέλος φοιτητικής Ομοσπονδίας ή άλλης Φοιτητικής
Ένωσης, αφού αποφασίσει γι’ αυτό το Δ.Σ.
Ο Σύλλογος ακόμα μπορεί να συνεργασθεί με άλλες σπουδαστικές
οργανώσεις ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρον 38ον.
Το Σωματείο διαλύεται:
α) Με απόφαση της Γ.Σ. που καλείται ειδικά για τούτο και όπως προβλέπεται
στο άρθρο 21 τούτου του καταστατικού.
β) Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών αυτού κατέβει κάτω των 10.
Όταν διαλυθεί το Σωματείο, η περιουσία του διατίθεται σύμφωνα με τα όσα
αποφασίζει η Γ.Σ.
Άρθρον 39ον.
Κατά το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου για όλα τα έτη και τμήματα και
για τους φοιτητές που δίνουν πτυχιακά και κατά το πρώτο 15νθήμερο του
Φεβρουαρίου για το α’ έτος καλούνται σε συγκεντρώσεις ετών υποχρεωτικά από το
Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την ανάδειξη τριμελούς αντιπροσωπείας έτους.
Η ημερομηνία και ο τρόπος συγκλήσεως ανακοινώνονται από το Δ.Σ. 10
ημέρες πριν από τη σύγκληση στις πινακίδες ανακοινώσεων του Συλλόγου.
Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέχρι 5 μέρες πριν από τη συγκέντρωση,
ύστερα από σχετική δήλωση στο Δ.Σ.
Γίνεται σύνταξη καταλόγου υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε
ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει σταυρό προτίμησης σε τρεις το πολύ υποψηφίους.
Εκλέγονται σαν αντιπρόσωποι έτους οι δύο που πλειοψήφησαν και ο πρώτος
επιλαχών είναι αναπληρωματικός.
Οι αντιπρόσωποι μεταφέρουν τις προτάσεις των μελών του Συλλόγου του
έτους στο Δ.Σ. πάνω στα επιμέρους προβλήματα του έτους, τα οποία έχουν σχέση με
την προώθηση αυτών των συνδικαλιστικών αιτημάτων, τον προβληματισμό των
μελών πάνω στα γενικότερα προβλήματα του Συλλόγου.
Μεταφέρουν επίσης στις συγκεντρώσεις των φοιτητών του έτους τις
αποφάσεις και απόψεις του Δ.Σ.
Άρθρον 40ον.
Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στη Γ.Σ. του τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πάτρας εκλέγονται με βάση την αρχή της απλής
αναλογικής, σύμφωνα με τις ψήφους που πήραν οι παρατάξεις στις εκλογές για
ανάδειξη του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Για τα υπόλοιπα διοικητικά Πανεπιστημιακά όργανα, η εκλογή των
αντιπροσώπων γίνεται με τρόπο που καθορίζει το Δ.Σ. αν δε ζητηθεί και αποφασισθεί
άλλος τρόπος καθορισμού από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση του 1/10
των μελών του Συλλόγου.
Σε όλα τα Παν/κά όργανα, οι αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να προωθούν και
να ψηφίζουν τις θέσεις του Συλλόγου όπως αυτές εκφράζονται με τις αποφάσεις του
Δ.Σ. ή της Γ.Σ.
Πάτρα 27-4-1983
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Advertisement