Το Πανεπιστήµιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση µίας θέσης ∆ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Φαινόµενα Μεταφοράς»

Η λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 5.11.2008

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας αναφέρονται στη δηµοσίευση της προκήρυξης: ΦΕΚ 809/1.9.2008 τ.Γ΄

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Γραµµατεία του Τµήµατος στα τηλέφωνα +30 2610 969 502 και +30 2610 993 466

Advertisements