Στο ΦΕΚ 653/15-7-2008 (τ. Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20965/24-6-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-97192 και 97491)
•       Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ του Τομέα «Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα , με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ατομική ή/και Μοριακή ή/και Οπτική Φυσική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2008.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-97192 και 97491 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).