ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 21/08/2008

Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18 Αριθμ.Πρωτ. 11204(ΦΟΡ)792
Ταχ.Κώδικας: 11510, Αθήνα

Πληροφορίες: Χ.Φωκά
Τηλ. 210-7458234

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α. Των παρ.3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: Α΄13) όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ: Α΄230)

β. Του άρθρου 12 του ν.1771/88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄71).

γ. Του άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ: Α΄ 28)

δ. Του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄128 )

ε. Του άρθρου 32 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄297)

2. Το άρθρο 12 του Π.Δ.71/87 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΦΕΚ 43/Α) όπως έχει συμπληρωθεί με το Π.Δ.583/88(ΦΕΚ 281/Α) και τροποποιηθεί με το Π.Δ. 19/2000 (ΦΕΚ 15/Α)

3. Το άρθρο 1 του Π.Δ.27/96 «Συγχώνευση των υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»(ΦΕΚ: Α΄ 19)

4. Το Π.Δ.149/99 «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων …στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ: Α΄148).

5. Το με αρ. πρωτ. 110/1/8.212/9-6-2008 έγγραφο του ΕΚΕΦΕ «Δ»

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή για το Ινστιτούτο Βιολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), ως εξής:

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:

Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Α’ βαθμίδας, δηλαδή:
Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς τους να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Επίσης να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα και να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1771/88.

Προκειμένου για πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή κριτών.

2. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με πενταετή θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/02.
Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του ν.3419/05.
Η θητεία του Διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης για μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 1514/85.

3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2530/97(ΦΕΚ:Α΄ 218).

4. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

i. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη μορφή
ii. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δώδεκα (12) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή.
iii. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
iv. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εφ΄ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
v. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας περί του τόπου και χρόνου απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
vi. Οι άρρενες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου Α).Το κώλυμα των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
vii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξεως διορισμού.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας :
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, Τ.Θ: 14631, Τ.Κ. 11510 Αθήνα τηλ. 210-7458234 αρμόδια : Χ. Φωκά, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008.

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ