Στο ΦΕΚ 428/13-5-2008 (τ. Γ’) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Φ.121.154/132313 π.έ./Β2/23-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 97194 και 97195)
Τομέας: Φυσικοχημείας
• Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσικοχημεία-Φασματοσκοπία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-9-2008.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-97194 και 97195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Advertisement