Πειθαρχικών θεμάτων άπτονται οι εξής νόμοι και διατάγματα:

1. Ο νόμος 5343/1932

Ο νόμος αυτός δημιουργήθηκε ειδικά για το πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά για μεγάλο διάστημα ίσχυσε και για τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Δεν είναι νόμος-πλαίσιο, αλλά συνδυασμός νόμου-πλαισίου και εσωτερικού κανονισμού. Τα άρθρα 326-334 είναι οι πειθαρχικές διατάξεις.

Άρθρο 326
Εάν τακτικός ή έκτακτος καθηγητής του Πανεπιστημίου παραβαίνη τα εαυτού καθήκοντα, εάν επιδεικνύη ραθυμίαν ή κουφότητα ασύγγνωστον περί την εκπλήρωσιν αυτών, εάν επιδεικνύη διαγωγήν απάδουσα εις την αξιοπρέπειαν του πανεπιστημιακού λειτουργού, εάν αυτοβούλως εγκαταλείψη την θέσιν αυτού, τιμωρείται πειθαρχικώς δι΄εγγράφου επιπλήξεως, δια προστίμου ουχί κατωτέρου του δεκάτου ουδ’ ανωτέρου ολοκλήρου του μηνιαίου μισθού, δια προσωρινής απολύσεως από ενός μηνός μέχρι ενός έτους ή δι’ οριστικής απολύσεως.


2. Το ΠΔ 26/33 περιγράφει τη διαδικασία παραπομπής στο πειθαρχικό συμβούλιο.

Άρθρο 1
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο προς ενάσκηση των εν άρθροις 326 και 327 του νόμου 5343 καθηκόντων του απευθύνει έγγραφα προς οιανδήποτε αρχήν δύναται δεν να ενεργή αυτό ή και δια τίνος των μελών του πάσαν κατά την κρίσιν αυτού, αναγκαίαν εξέτασιν, διοριζομένου υπό του Προέδρου εισηγητού ενός εκ των μελών επί εκάστης πειθαρχικής υποθέσεως.

Άρθρο 7
Μετά την απολογίαν του εγκαλουμένου, ή εν μη προσελεύσει του διωκομένου προσηκόντως κλητευθέντος, το Συμβούλιον αποφασίζει επί της κατηγορίας δια φανεράς ψηφοφορίας και δι’ απολύτου πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του. …

3. Ο νόμος 249/1976, «Περί πειθαρχικού συμβουλίου Καθηγητών και υφηγητών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» περιέχει 11 άρθρα. Αποσπάσματα:

Άρθρον 1
Το κατά τον παρόντα νόμον Συμβούλιον αποτελείται εκ των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ακαδημίας Αθηνών και του Πρυτάνεως ή του επέχοντος θέσιν πρυτάνεως του ΑΕΙ εις το οποίον ανήκει ο παραπεμπόμενος. Τα μέλη του Συμβουλίου εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος …
Άρθρον 7
1. Η πειθαρχική δίωξις ασκείται είτε υπό του Πρυτάνεως ή του επέχοντος θέσιν Πρυτάνεως ή υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών του ΑΕΙ εις το οποίον ανήκει ο παραπεμπόμενος, είτε υπό του Υπουργού ΕΠΘ δια του Πρυτάνεως ή του επέχοντος θέσιν Πρυτάνεως ή υπό των νομίμων αυτών αναπληρωτών.
2. Ασκηθείσης της πειθαρχικής διώεως δύνατις ο ΥΠΕΠΘ, μετά γνώμην της Στυγκλήτου ή του επέχοντος θέσιν Συγκλύτου οργάνου, να αποφασίση όπως ο παραπεμπόμενος απέχη της ασκήσεως των καθηκόντων του μέχρι της εκδόσεως της πειθαρχικής αποφάσεως. Η περί αποχής από των καθηκόντων απόφασις κοινποιείται …

4. Ο νόμος 1268/1982

Σε ορισμένα σημεία γίνεται παραπομπή ή τροποποίηση παλαιότερων διατάξεων για πειθαρχικά ζητήματα. Άρθρο 45, παρ. 23, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 παρ. 6 του Ν 1566/85 και το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 2233/94:

Τα μέλη του ΔΕΠ υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους υφηγητές των ΑΕΙ, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η σύνθεση του συμβουλίου τούτου ορίζεται πενταμελής ως εξής: (α-γ) Οι πρόεδροι του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νομίμους αναπληρωτές τους
δ) Ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου ΑΕΙ ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου ΑΕΙ και σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης και το μέλος ΔΕΠ της διοικούσας επιτροπής, που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή αναπληρωτή ή επικούρου και
ε) ένας πρύτανης άλλου ΑΕΙ της χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού ΕΠΘ. Αντί του μέλους αυτού μετέχει στη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που θα εκελγεί ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου ασκεί …
Σε περίπτωση παραπομπής πρύτανη μετέχει στο συμβούλιο δεύτερος πρύτανης οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού ΕΠΘ.

5. Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός που προτάθηκε τον περασμένο χρόνο. Το κεφάλαιο Ε αναφέρεται σε πειθαρχικά θέματα. Δεν ξέρω τι ρόλο τελικά παίζει αυτό το κείμενο. Υποτίθεται ότι είναι μια πρόταση την οποία τα πανεπιστήμια μπορούν να αποδεχθούν ή όχι. Διαβάζοντας το σχετικό κεφάλαιο αποκομίζω την εντύπωση ότι είναι ένα ρηχό αναμάσημα των σχετικών διατάξεων νόμων. Πουθενά δεν αναφέρονται συγκεκριμένα αδικήματα, όπως η λογοκλοπή ή η αντιγραφή. Ο εσωτερικός κανονισμός θα έπρεπε να συμπληρώνει, όχι να επαναλαμβάνει το νόμο-πλαίσιο. Γενικά, υπάρχει μπάχαλο.

6. Τέλος, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ο οποίος εφαρμόζεται συμπληρωματικά. Η τελευταία έκδοση είναι στο ΦΕΚ 26, Τεύχος Α, 9/2/2007. Το Ε’ μέρος περιλαμβάνει τις πειθαρχικές διατάξεις. Το άρθρο 107 καταλέγει τα πειθαρχικά παραπτώματα, μερικά από τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:

γ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας
δ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων

κα) η παράλειψη δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 110 του παρόντος

Άρθρο 110
Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων
1. Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. Η παρά−
βαση του καθήκοντος αυτού συνιστά το κατά την περ. κα΄ της παρ.1 του άρθρου 107 του παρόντος πειθαρχικό
παράπτωμα.
2. Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός το συμφέρον της υπηρεσίας και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξης τους και την υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεση του, τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο.

Άρθρο 117
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι
1. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που ανήκουν
στην αρμοδιότητα τους είναι:
α) Ο Υπουργός.
β) Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμ−
ματείας.
γ) Ο Γενικός Γραμματέας αυτοτελούς υπηρεσίας.
δ) Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
ε) Ο Ειδικός Γραμματέας.
στ) Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης.
ζ) Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι:

γ) Ο πρύτανης Πανεπιστημίου για όλους τους υπαλλήλους αυτού, ο κοσμήτορας σχολής, ο πρόεδρος τμήματος και ο διευθυντής τομέα για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς.

Άρθρο 118
Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων
1. Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή
του προστίμου μπορούν να επιβάλλουν οι εξής με τις πιο κάτω διακρίσεις:

ε) Ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι. έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών. Ο κοσμήτορας σχολής, ο πρόεδρος τμήματος και ο διευθυντής τομέα Πανεπιστημίου, ο αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι., ο διευθυντής παραρτήματος Τ.Ε.Ι., έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών, ο διευθυντής σχολής Τ.Ε.Ι. και ο προϊστάμενος τμήματος Τ.Ε.Ι. έως και το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών.

Άρθρο 126
Ένορκη διοικητική εξέταση
1. Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης.

4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο ο οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.