Συνέχεια του προηγούμενου ποστ. Παρακάτω είναι τα περιεχόμενα των δύο βιβλίων. Όσοι δεν γνωρίζετε Γερμανικά μπορείτε να δοκιμάσετε το http://www.google.com/language_tools. Ενδεικτικά:

Hochbegabung = Giftedness
Förderung = promotion
behindern= hinder
EMPFEHLUNG= RECOMMENDATION
Entwicklung = Development
merkmale = features
Vorgehensweise = approach
verfahren = procedures
Beratung = advice
Fortbildung = training

Σούλης, Σ.-Γ. (2006). Παιδιά και έφηβοι με υψηλή νοητική λειτουργικότητα και η εκπαίδευση τους. Αθήνα: τυπωθήτω

Fels, C. (1999). Identifizierung und Foerderung Hochbegabter in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart: Haupt

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενική κατανόηση της έννοιας «υψηλή νοητική λειτουργικότητα»
Σελ. 27 – 31
1. Μορφές της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 32 – 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ορισμοί της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 44 – 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μοντέλα δόμησης της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 51 – 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Υψηλή νοητική λειτουργικότητα και Παιδαγωγική
Σελ. 66 – 82
1. Ιστορική εξέλιξη της σχολικής ενίσχυσης των παιδιών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 68 – 82

C. FORMEN, DEFINITIONEN UND MONDELLE DER HOCHBEGABUNG

Σελ. 29 – 32

I. Formen der Hochbegabung

Σελ. 32 – 38

II. Definitionen der Hochbegabung
Σελ. 38 – 42

III. Modelle der Hochbegabung

Σελ. 42 – 51

D. HOCHBEGABUNG UND SCHULPAEDAGOGIK
Σελ. 53 – 70
I. Geschichte der schulischen Foerderung Hochbegabter

Σελ. 55 – 70

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Χαρακτηριστικά και προβλήματα των παιδιών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 85 – 86
1. Γνωρίσματα των παιδιών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 86 – 89
1.1 Η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 89 – 92
1.2 Προβλήματα των παιδιών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 92 – 94
1.2.1 Δυσυγχρονία
Σελ. 95 – 98
1.2.2 Κοινωνική απομόνωση
Σελ. 98 – 100
1.2.3 Προβλήματα εξαιτίας του σχολείου των μειωμένων προσδοκιών – Σχολική υπο-απαίτηση
Σελ. 100 – 105
1.2.4 Τελειομανία
Σελ. 105 – 106
1.2.5 Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις
Σελ. 106 – 108
1.2.6 Προβλήματα που συνδέονται με την ύπαρξη φαινομενικής υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 108 – 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Παιδιά με υψηλή νοητική λειτουργικότητα που δεν αποδίδουν στο σχολείο – Σχολική υπο-επίδοση
Σελ. 110 -114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ετικέτα της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 115 – 123

II. Merkmale und Persoenlichkeitsentwicklung Hochbegabter

Σελ. 70

a) Merkmale

Σελ. 70 – 72
b) Kognitive Entwicklung

Σελ. 73 – 74
c) Persoenliche, familiaere und schulische Probleme
Σελ. 74 – 76
1) Dyssynchronien
Σελ. 76 – 78
2) Isolation
Σελ. 78 – 79
3) Schulische Unterforderung

Σελ. 80 – 82
4) Perfektionismus
Σελ. 82
5) Familiaere Konflikte

Σελ. 82 – 83

6) Pseudohochbegabung

Σελ. 83 – 84

d) Underachievement

Σελ. 84 – 87

e) Etikettierung

Σελ. 87 – 91

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η αναγκαιότητα παροχής σχολικής ενίσχυσης στα παιδιά και στους έφηβους με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 127 – 130
1. Η παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ως νόμιμη αξίωση
Σελ. 130 – 132
2. Η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης ως παιδαγωγικό ζήτημα
Σελ. 132- 134
3. Η παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ως αναγκαιότητα για τον περιορισμό σχολικών προβλημάτων
Σελ. 134 – 135
4. Η παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ως κοινωνικοπολιτικό αίτημα
Σελ. 135 – 138
5. Η παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ως πολιτικοοικονομικό αίτημα
Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Υψηλή νοητική λειτουργικότητα και αναπηρία
Σελ. 140 – 148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Αναγνώριση των παιδιών και των εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα στο σχολείο
Σελ. 149 – 151
1. Διαδικασίες εντοπισμού και τρόποι αναζήτησης παιδιών και εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 151 – 162
2. Διαδικασίες ταυτοποίησης παιδιών και εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 162
2.1. «Τυπικά» μέσα ταυτοποίησης της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 163
• Τα τεστ νοημοσύνης
Σελ. 163 – 169
• Η βαθμολόγηση
Σελ. 169 – 171
• Διαγωνισμοί
Σελ. 171 – 174
• Προαγωγικές εξετάσεις – Διαγωνίσματα σχολικής επίδοσης
Σελ. 174 – 176
• Δοκιμασίες «ανίχνευσης ταλαντούχων»
Σελ. 176 – 177
2.2. «Άτυπα» μέσα ταυτοποίησης της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 178
• Υποδείξεις των εκπαιδευτικών
Σελ. 178 – 204
• Υποδείξεις των γονέων
Σελ. 184 – 188
• Αυτο-προτάσεις
Σελ. 188 – 191
• Αυτοπαρουσίαση
Σελ. 191 – 192
• Πρόταση της κοινωνικής ομάδας
Σελ. 193 – 196
• Λίστες «ελέγχου» της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 197 – 199
• Κλίμακες εκτίμησης ικανοτήτων
Σελ. 199 – 202
• Προτάσεις ανεξάρτητες από τη σχολική επίδοση
Σελ. 202 – 204
• Το μοντέλο της «Τριάδας Εμπλουτισμού»
Σελ. 204 – 207

3. Αναγνώριση παιδιών και εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα που δεν αποδίδουν στο σχολείο
Σελ. 207 – 212
4. Αναγνώριση παιδιών και εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα που παρουσιάζουν σωματικές αναπηρίες ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες
Σελ. 213 – 222

Συνοψίζοντας
Σελ. 222 – 229

III. Begruendung schulischer Identifizierung und Foerderung
Σελ. 91 – 93
a) Foerderung als rechtlicher Anspruch
Σελ. 93 – 94
b) Foerderung als paedagogische Aufgabe
Σελ. 94 – 95
c) Foerderung zur schulischen Problemvermeidung
Σελ. 95 – 96
d) Foerderung aus sozial-politischem Interesse

Σελ. 96 – 98
e) Foerderung aus politisch-wirtschaftlichem Interesse

Σελ. 98

VI. Sonderpaedagogik und Hochbegabung
Σελ. 110 – 115

E. IDENTIFIZIERUNG HOCHBEGABTER

Σελ. 117 – 118
I. Vorgehensweise bei Talentsuchen

Σελ. 118 – 124
II. Identifizierungsverfahren

Σελ. 125
a) Formelle Verfahren

Σελ. 125
1) Intelligenztest
Σελ. 125 – 128
2) Zensuren
Σελ. 128 – 129
3) Wettbewerbe
Σελ. 129 – 130
4) Schulleistungspruefungen

Σελ. 130 – 131
5) Arbeitsproben

Σελ. 131 – 132
b) Informelle Verfahren

Σελ. 132
1) Lehrervorschlag
Σελ. 132 – 135
2) Elternvorschlag
Σελ. 135- 137
3) Selbstnominierung
Σελ. 137 – 138
4) Selbstauskunft
Σελ. 139
5) Peervorschlag
Σελ. 139 – 141
6) Checklisten

Σελ. 141 – 142
7) Ratingskalen
Σελ. 141 – 144

8 ) Vorschlagslisten

Σελ. 144 – 145
9) „Enrichment-Triad“-/ „Revolving-Door“-Modell

Σελ. 145 – 147

III. Identifizierung hochbegabter Underachiever Hochbegabter

Σελ. 147 – 149
IV. Identifizierung koerper- oder sinnesbehinderter Hochbegabter

Σελ. 149 – 154

Zusammenfassung
Σελ. 154 – 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα στο σχολείο
Σελ. 230 – 231
1. Θεωρητικά διλήμματα για την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 231 – 232
α) Επιτάχυνση της σχολικής φοίτησης ή εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος
Σελ. 232 – 243
β) Διαχωρισμός ή ένταξη των μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 244 – 247
γ) Ομαδική ή εξατομικευμένη ενίσχυση
Σελ. 248
δ) Το περιεχόμενο της σχολικής ενίσχυσης: Κοινωνικοί-γνωστικοί στόχοι
Σελ. 248 – 253
ε) Προσδιορισμός των μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 253 – 254

2. Τύποι εκπαίδευσης των μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 254
2.1 Τύποι προγραμμάτων επιτάχυνσης
Σελ. 254 – 255
1) Πρώιμη εισαγωγή στο σχολείο
Σελ. 255 – 263
2) Μεταγενέστερη έναρξη της σχολικής φοίτησης και κατάταξη σε ανώτερη τάξη
Σελ. 263 – 264
3) Επιτάχυνση της σχολικής φοίτησης ως προς τις τάξεις
Σελ. 264 – 270
4) Μερική φοίτηση μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα σε ανώτερες τάξεις
Σελ. 271 – 273
5) Φοίτηση σε ταχύρυθμες – Τηλεσκόπηση
Σελ. 274 – 278
6) Φοίτηση σε παράλληλες τάξεις
Σελ. 278 – 281
2.2 Τύποι προγραμμάτων εμπλουτισμού
Σελ. 281 – 282
1) Θεματικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου
Σελ. 282 – 285
2) Παροχή επιπρόσθετων μαθημάτων
Σελ. 285 – 287
3) Ο θεσμός των μεντόρων και καθοδηγητών
Σελ. 287 – 291
4) Φοίτηση στην αίθουσα παροχής ερεθισμάτων
Σελ. 291 – 292
5) Ο θεσμός εκπαιδευτικών εξειδικευμένων στην υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 292 – 294
6) Παρακολούθηση εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών
Σελ. 294 – 295
2.3 Μεικτοί τύποι εκπαίδευσης των μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 296
1) Εσωτερική διαφοροποίηση της τάξης
Σελ. 296 – 298
2) Φοίτηση σε σχολεία εξειδίκευσης
Σελ. 298 – 299
3) Φοίτηση σε ειδικά σχολεία – οικοτροφεία
Σελ. 299 – 303
4) Αναθεώρηση της υποχρεωτικής φοίτησης στο σχολείο. Αναγκαιότητα η κατ’ οίκον διδασκαλία
Σελ. 304 – 307
5) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Σελ. 307 – 309
6) Οι μαθητές με υψηλή νοητική λειτουργικότητα ως καθοδηγητές των συμμαθητών τους
Σελ. 309 – 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εκπαίδευση σε παιδιά και εφήβους με υψηλή νοητική λειτουργικότητα που παρουσιάζουν σωματικές αναπηρίες ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες
Σελ. 311 – 316
Ανακεφαλαίωση
Σελ. 316 – 320

F. FOERDERUNG HOCHBEGABTER
Σελ. 159
I. Allgemeine Ueberlegungen
Σελ. 159
a) Akzeleration versus Enrichment
Σελ. 159 – 165
b) Integration versus Segregation
Σελ. 165 – 167
c) Gruppen- versus Einzelfoerderung
Σελ. 167
d) Soziale Foerderungsziele und –inhalte

Σελ. 167 – 169
e) Leistungsdiagnose und Programmbewertung

Σελ. 170

II. Foerderungsformen

Σελ. 170
b) Akzelerationsansaetze

Σελ. 170
1) Fruehe Einschulung
Σελ. 170 – 178
2) Nachtraegliche und hoehere Einschulung

Σελ. 178 – 179
3) Ueberspringen von Klassen

Σελ. 179 – 183
4) Teilunterricht in hoeherer Klasse

Σελ. 183 – 185
5) D-Zug-Klassen

Σελ. 185 – 188
6) Parallelfachklassen
Σελ. 188 – 190
c) Enrichmentansaetze

Σελ. 190
1) Arbeitsgemeinschaften

Σελ. 190 – 191
2) Pluskurse

Σελ. 192 – 194
3) Mentoren und Tutoren

Σελ. 194 – 196
4) Resourcenzimmer

Σελ. 196
5) Ressourcen- und Wanderlehrkraefte

Σελ. 197 – 198
6) Selbstaendige Studien

Σελ. 198 – 199
d) Mischformen und weitere Foerderungsmoeglichkeiten

Σελ. 199
1) Binnendifferenzierung

Σελ. 200 – 201
2) Profilierte Schulen
Σελ. 201
3) Sonderschulen

Σελ. 201 – 204
4) Freistellung von der Schulpflicht

Σελ. 204 – 206
5) Wettbewerbe
Σελ. 206 – 207
6) Hochbegabte als Betreuer von Mitschuelern
Σελ. 207
III. Foerderung hochbegabter Underachiever
IV. Foerderung koerper- oder sinnesbehinderter Hochbegabter
Σελ. 208 – 211
Zusammenfassung
Σελ. 211 – 214

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Προτάσεις για την εκπαίδευση μαθητών με υψηλή νοητική λειτουργικότητα στο ελληνικό σχολείο
Σελ. 323 – 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση της υψηλής νοητικής λειτουργικότητας
Σελ. 337 – 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Σχολική Συμβουλευτική και υψηλή νοητική λειτουργικότητα
Σελ. 354 – 359

I. EMPFEHLUNGEN ZUR VERBESSERUNG DER SITUATION HOCHBEGABTER IN DEN SCHULEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Σελ. 251 – 265

IV. Aus- und Fortbildung der Lehrkraefte

Σελ. 199 – 107

V. Schulische Beratung

Σελ. 108 – 110