Επιστολή στην Καθημερινή:

Προτάσεις για τις κρίσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ

Κύριε διευθυντά

Εχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ και ειδικότερα για τις κρίσεις των μελών ΔΕΠ προβλέπεται η συμμετοχή στο εκλεκτορικό σώμα εκλεκτόρων από άλλα ΑΕΙ. Ο νόμος έγινε προφανώς για την αποφυγή κρίσεως των υποψηφίων αποκλειστικά και μόνο από το ίδιο το ίδρυμα, που θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τη μη αξιοκρατική εκλογή και την προώθηση των «δικών μας παιδιών». Ομως ανακύπτουν δύο εγγενή προβλήματα που κάνουν την εφαρμογή του νόμου δυσχερή και τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί.

Το πρώτο θέμα το οποίο ανακύπτει, ειδικά για τις μεγάλες σχολές, είναι η παρουσία κατά τη διαδικασία της κρίσεως εκλεκτόρων από άλλα πανεπιστήμια, μια και δεν προβλέπεται η τηλεδιάσκεψη, η οποία άλλωστε από μόνη της έχει προβλήματα. Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία στην πλειονότητα των περιπτώσεων να παρευρίσκονται πολλοί από τους εκλέκτορες με αποτέλεσμα την έλλειψη απαρτίας ή την εκλογή με μειωμένο αριθμό εκλεκτόρων.

Το δεύτερο θέμα είναι η απροθυμία πολλών εκλεκτόρων να συμμετέχουν στην εκλογή επειδή δεν έχει προβλεφθεί κατάλληλος τρόπος κάλυψης της δαπάνης μετακινήσεως. Οι εκλέκτορες θα πρέπει να πληρώσουν τα έξοδα μετακινήσεως και της διαμονής τους και μετά να υποβάλουν σχετική δαπάνη. Στη χειρότερη περίπτωση οι κρινόμενοι προτίθενται να πληρώνουν οι ίδιοι τα έξοδα των κριτών!

Προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:

Για το πρώτο θέμα, να τροποποιηθεί ο νόμος ώστε να προβλέπεται συμμετοχή εκλεκτόρων από άλλα ιδρύματα για τις δύο μεγάλες βαθμίδες του αναπληρωτή καθηγητή και του καθηγητή. Ετσι θα περιορισθεί σημαντικά η ανάγκη μετακίνησης και να δοθεί η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τις υπόλοιπες δύο βαθμίδες.

Για το δεύτερο θέμα, να ακολουθηθεί η πρακτική εκείνη που εφαρμόζεται από πολλούς οργανισμούς για τη μετακίνηση μελών επιτροπών. Δηλαδή το κάθε ΑΕΙ να συμβληθεί, μετά από σχετική επιλογή, με πρακτορείο, ώστε οι εκλέκτορες να μετακινούνται μέσω αυτού χωρίς να υπάρχει άμεση οικονομική επιβάρυνση από τους ίδιους. Το κάθε ίδρυμα θα αναλαμβάνει μέσω του πρακτορείου την οικονομική διαχείριση των σχετικών εξόδων. Ας ελπίσουμε ότι θα εισακουσθούμε και δεν θα περιμένουμε ad calendas Graecas.

Δημοσθενης Μπουρος -Καθηγητής Πνευμονολογίας, Μιλτος Λαζαριδης – Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικό Τμήμα Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης