Από πρόσφατο ΦΕΚ:

∆ιορισµός µελών του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 παρ. 2, 3 του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/2001), µε τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/1985).
2. Των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Του άρθρου 21 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202).
4. Του άρθρου 1 του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996), αποφασίζουµε:

Α. ∆ιορίζουµε τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.), ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Νανόπουλος ∆ηµήτριος του Βαΐου Ακαδηµαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Α&Μ Texas,
2. Στεφανάδης Χριστόδουλος του Ισιδώρου Καθηγητής ΕΚΠΑ
3. Τριχόπουλος ∆ηµήτριος του Βασίλειου Ακαδηµαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Harvard.
4. Φωκάς Αθανάσιος του Σπυρίδωνα Ακαδηµαϊκός, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Cambridge
5. Χατζηνικολάου Νικόλαος του Σωτηρίου Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, ∆ρ. Φυσικής, Βιολογίας, Θεολογίας
6. Καΐσης Αθανάσιος του Γεωργίου Καθηγητής Α.Π.Θ, Πρόεδρος ΟΒΙ
7. Κίττας Χρήστος του Νικολάου Πρύτανης ΕΚΠΑ
8. Κριµπάς Κωνσταντίνος του Βασιλείου Ακαδηµαϊκός − Οµότιµος Καθηγητής ΓΠΑ
9. Παπαδηµητρίου Ιωάννης του ∆ηµητρίου ∆/ντής Χειρουργικού τοµέα Νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντινάν» και Πρόεδρος ∆Σ του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
10. Βασάλος Ιάκωβος του Αντωνίου τ. Καθηγητής ΑΠΘ
11. Σιούτη Γλυκερία του Παναγιώτη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
12.. Τιβέριος Μιχαήλ του Ανδρέα Καθηγητής ΑΠΘ
13. Μοίρας Κωνσταντίνος του Ιωάννη Οµότιµος Καθηγητής ΕΚΠΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κοπιδάκης Μιχαήλ του Ζαχαρία Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Θεοδωρίδης Σέργιος του Ανέστη Καθηγητής ΕΚΠΑ
3. Μοσχονάς Νικόλαος του Κυριάκου Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
4. Νικήτα Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου Καθηγήτρια ΕΜΠ

− ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλουπτσίδης Νικόλαος του Γεωργίου Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Σελλής Τιµολέων του Κυριάκου Καθηγητής ΕΜΠ
3. Μαραγκός Πέτρος του Αγγελή Καθηγητής ΕΜΠ
4. Στεφανίδης Κων/νος του Αναστασίου Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης / ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής ΙΤΕ
5. Ιωαννίδης Ιωάννης του Ερµή Καθηγητής ΕΚΠΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μήτκας Περικλής του Ακύλα Καθηγητής ΑΠΘ
2. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη Καθηγητής ΕΜΠ
3. Σιδηρόπουλος Νίκος του ∆ηµητρίου Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
4. Βλαχάβας Ιωάννης του Πέτρου Καθηγητής ΑΠΘ

−ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γκιάλας Ιωάννης του Θεοδοσίου Αντιπρύτανης Πανεπιστήµιο Αιγαίου
2. Ταµβάκης Κυριάκος του Κοσµά Καθηγητής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
3. Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος του Αναστασίου Καθηγητής ΑΠΘ, πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ
4. Γεροθανάσης Ιωάννης του Παναγιώτη Πρύτανης, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
5. Τσίγκανος Κανάρης του Χρήστου Καθηγητής ΕΚΠΑ
AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλκάνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Οµότιµος Καθηγητής ΤΕΙ
2. Μπούντης Αναστάσιος του Χρήστου Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
3. Πετρίδου Χαρίκλεια του Ιωάννη Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
4. Βάρβογλης Αναστάσιος του Γεωργίου τ. Καθηγητής ΑΠΘ

− ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πατσούρης Ευστράτιος του Σταύρου Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Κόλλιας Γεώργιος του Αθανασίου Πρόεδρος ΕΚΕΒΕ Α. ΦΛΕΜΙΓΚ
3. Παπαβασιλείου Αθανάσιος του Γεωργίου Καθηγητής ΕΚΠΑ
4. Σαββάκης Χαράλαµπος του Ελευθερίου Καθηγητής Πανεπιστήµιο Κρήτης
5. Γιαµαρέλλου Ελένη του Κωνσταντίνου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κλέτσας ∆ηµήτρης του Παναγιώτη Ερευνητής Α΄ΕΚΕΦΕ «∆»
2. Ιατρού Κωνσταντίνος του Ιωάννη Ερευνητής Α΄ΕΚΕΦΕ «∆»
3. ∆ιαµάντη−Κανδαράκη Ευανθία του ∆ηµητρίου Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
4. Παναγιώτου Γεώργιος του Νικολάου Ερευνητής Α΄, ∆/ντής Ινστιτούτου Μοριακής Ογκολογίας ΕΚΕΒΕ Α.ΦΛΕΜΙΓΚ

− ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζερεφός Χρήστος του Στυλιανού Ακαδηµαϊκός, Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Αµβράζης Νικόλαος του Νεοκλή Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος καθηγητής Imperial College, London
3. Συνολάκης Κωνσταντίνος του Εµµανουήλ Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
4. Νάστης Αναστάσιος του Στεφάνου Καθηγητής ΑΠΘ
5. Αγαπητίδης Ιωάννης του Σωτηρίου Πρόεδρος ΚΑΠΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζιώµας Ιωάννης του Κωνσταντίνου Καθηγητής ΕΜΠ
2. Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου Καθηγητής ΑΠΘ
3. Λοϊζίδου Μαρία του ∆ηµητρίου Καθηγήτρια ΕΜΠ
4. Παπαµαρινόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών

− ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σβολόπουλος Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου Ακαδηµαϊκός Οµότιµος Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Τσινόρεµα Σταυρούλα του Φωτίου Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Κρήτης
3. Καλαβρέζου Ιόλη του Κωνσταντίνου Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Harvard
4. Κιτροµηλίδης Πασχάλης του Μιχαήλ ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ
5. Κοντογιώργης Γεώργιος του ∆ηµητρίου Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήµιο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπακώστας Ιωάννης του Ελευθερίου Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. ∆ουλγερίδης Μιχαήλ του Βασιλείου ∆/ντής Καλλιτεχνικής Συντήρησης Έργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης
3. Κόλλιας Ταξιάρχης του Γεωργίου ∆ιευθυντής Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του ΕΙΕ
4. Πλουµίδης Γεώργιος του Σπυρίδωνα Καθηγητής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Πρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο ακαδηµαϊκός Νανόπουλος ∆ηµήτριος του Βαΐου
Α. Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο καθηγητής Στεφανάδης Χριστόδουλος του Ισιδώρου
Β. Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο ακαδηµαϊκός Τριχόπουλος ∆ηµήτριος του Βασιλείου.
Πρόεδροι των Tοµεακών Eπιτροπών ΕΣΕΤ ορίζονται οι:
− ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σελλής Τιµολέων του Κυριάκου Καθηγητής ΕΜΠ
− ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ
Γεροθανάσης Ιωάννης του Παναγιώτη Πρύτανης Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
− ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Γιαµαρέλλου Ελένη του Κωνσταντίνου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
− ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αµβράζης Νικόλαος του Νεοκλή Ακαδηµαϊκός, Οµότιµος καθηγητής Imperial College, London
− ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Καλαβρέζου Ιόλη του Κωνσταντίνου Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Harvard
Β. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των µελών του ΕΣΕΤ θα καθορισθεί µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας − Οικονοµικών και Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Advertisements