Και πάλι παρεκτράπη η προηγούμενη συζήτηση περί αντιγραφής σε συζήτηση για το ΑΣΕΠ και την επετηρίδα. Ανοίγω λοιπόν το παρόν.

Η θέση μου: 100% κατά της επετηρίδας. Αλλά ούτε και το παρόν σύστημα του ΑΣΕΠ πιστεύω ότι είναι ιδανικό, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί η διδακτική επάρκεια κάποιου να κριθεί ικανοποιητικά με έναν γραπτό διαγωνισμό. Χρειάζεται επομένως, όχι κατάργηση, αλλά εμπλουτισμός της εξέτασης του ΑΣΕΠ. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα δοκιμαστικό μάθημα, το οποίο θα βαθμολογείται από επιτροπές εκπαιδευτικών (που θα μπορούσε να ορίσει η ΟΛΜΕ). Δεν βλέπω το λόγο να μην συνυπολογίζεται και ο βαθμός πτυχίου, κάτι που θα έδινε κίνητρο για περισσότερη επιμέλεια κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Καταθέστε ιδέες.