Έλαβα την παρακάτω καταγγελία και την αναρτώ.

——

Ο κ. Νικόλαος Καπουλέας από το έτος της εκλογής του (2000) ως «καθηγητού» του Τομέα Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π. Θ. και μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2008) αμείβεται από το ελληνικό δημόσιο (το τελευταίο τρίμηνο του 2008 περίπου 3000 ευρώ/μήνα – καθαρά) χωρίς να προσφέρει στο Α.Π.Θ. και το Ελληνικό Δημόσιο καμία υπηρεσία εφόσον:
α) από το έτος της εκλογής του (2000) μέχρι σήμερα απουσιάζει συστηματικά και αυθαίρετα από το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. με συνολική παρουσία κατά την παρελθούσα επταετία που δεν ξεπερνά τον ένα χρόνο.
β) κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (2000-2007) είναι κάτοικος Η.Π.Α. όπου κατέχει, (παράνομα κατά τον Ελληνικό νόμο) και δεύτερη μόνιμη θέση καθηγητού σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο αμειβόμενος και από αυτό.

Οι παραπάνω παρανομίες καλύπτονται επί σειρά ετών κάτω από τον μανδύα της νομιμότητας που παρέχουν οι άδειες τις οποίες ο Τομέας Γεωμετρίας και οι κατά καιρούς πρόεδροι του Τμήματος Μαθηματικών και τέλος οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. επί μια επταετία εγκρίνουν στον κ. Καπουλέα.

Για τις έξω-πανεπιστημιακές αυτές δραστηριότητες του ο κ. Ν. Καπουλέας, τυγχάνει πλήρους ασυλίας η οποία επί σειρά ετών του παρέχεται από τις διάφορες διοικητικές «αρχές» του Α.Π.Θ.

Οι πρυτάνεις του Α.Π.Θ. και οι πρόεδροι του Τμήματος Μαθηματικών μέσω των ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου Brown αλλά και μέσω μίας επιστολής του Κοσμήτωρα του εν λόγω Πανεπιστημίου, η οποία τους έχει τεθεί υπόψη (brown1), ήσαν και είναι ενήμεροι ότι ο κ. Καπουλέας καθ’όλη την διάρκεια της θητείας του στο Α.Π.Θ. κατείχε παράνομα και δεύτερη μόνιμη θέση σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο αμειβόμενος και από αυτό.

Με τις (μη) ενέργειες τους οι Πρυτανικές «αρχές» του Α.Π.Θ. συγκάλυψαν και συνεχίζουν να συγκαλύπτουν την παρανομία προσφέροντας στον κ. Καπουλέα μια ομπρέλα προστασίας μέσω μίας πολυετούς και Καφκικού τύπου αλληλογραφίας μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ. και το Υπουργείο Παιδείας χωρίς ουσιαστική τήρηση του νόμου, παραβλέποντας τις παράνομες ενέργειες του κ. Καπουλέα και καλλιεργώντας έτσι το κλίμα της ανομίας στο Α.Π.Θ. και την χώρα.

Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο κ. Καπουλέας δεν κατείχε μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. η παροχή από αυτόν υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο αυτό κατά το χρονικό διάστημα 2000-2007 ενώ ταυτοχρόνως κατείχε τη θέση Καθηγητού μερικής ή πλήρους απασχόλησης στο Α.Π.Θ. ήταν και είναι παράνομη.

Η τέλεση παρανόμων πράξεων από τον κ. Καπουλέα προκύπτει από απλή ανάγνωση του νόμου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 2530/97), καθηγητής μερικής απασχόλησης σε Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να διδάξει σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.

Το άρθρο 2, παράγραφος 5β, του νόμου Ν. 2530/97 ορίζει :

« Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επιτρέπεται σε μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι για όσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στον χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τμήμα ώρες διδασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται από τα εδάφια β´ και γ´ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος».

Στην περίπτωση του κ. Καπουλέα ουδέποτε τηρήθηκε το παραπάνω άρθρο πολύ δε περισσότερο υπάρχει εκτροπή από τον νόμο κατά τα τρία πρώτα χρόνια της θητείας του, όταν υπηρετούσε στο Α.Π.Θ. υπό καθεστώς «πλήρους απασχόλησης».

Επίσης, βάσει του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου Ν. 2530/97 στα μέλη ΔΕΠ απαγορεύεται:

«γ. Να κατέχουν άλλη, πλήν του Α.Ε.Ι. μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

1. Αποτέλεσμα αναζήτησης που δίνει η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Brown των ΗΠΑ
http://www.math.brown.edu/faculty/kapouleas.html
http://www.math.brown.edu/geometry.html
(Βrown University Directory Search) στο όνομα “Kapouleas” και βάσει της οποίας ο κ. Ν. Καπουλέας εμφανίζεται ως καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του εν λόγω Πανεπιστήμιου.

2. Το Πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown για το ακαδημαϊκό έτος 2007-8 το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://www.math.brown.edu/courses.html
και βάσει του οποίου κατά το α’ εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2007-8 ο κ. Καπουλέας διδάσκει το μάθημα «Διαφορική Γεωμετρία». Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν και προγράμματα μαθημάτων προηγουμένων ετών τα οποία επίσης εμφανίζουν τον κ. Καπουλέα ως διδάσκοντα του παραπάνω τμήματος.

3. Ο κατάλογος με τις ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.math.brown.edu/officehrs.html
και στον οποίο εμφανίζεται ο κ. Καπουλέας να δέχεται τους φοιτητές. στο γραφείο 315 και το τηλέφωνό του είναι το 863-7964.

4. Στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις ο κ. Καπουλέας απαξιώνει ακόμη και το όνομα του εργοδότη του Α.Π.Θ. Στις δημοσιεύσεις αυτές ως διεύθυνση του κ. Καπουλέα αναφέρεται το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown και όχι το τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (π.χ. εδώ)

Τα παραπάνω αναφερόμενα σε συνδυασμό με εδάφια του νόμου 2530 στοιχειοθετούν την παρανομία ότι ο κ. Ν. Καπουλέας κατέχει συγχρόνως με την ιδιότητα του ως καθηγητού του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ και τη θέση του καθηγητού τού Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Brown των ΗΠΑ και διδάσκει σε αυτό χωρίς για αυτές του τις δραστηριότητες να έχει αποφασίσει το Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. «μετά από εισήγηση του προέδρου του Τμήματος και η οποία απόφαση να έχει εγκριθεί ως προς τη νομιμότητα της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως ο νόμος 2530/97 ορίζει.

Για την ασυλία αυτή ευθύνες επίσης έχουν:

• Η διευθύντρια του Τομέα Γεωμετρίας του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π. Θ. η οποία επί σειρά ετών δήλωνε συνδιδασκαλία των μαθημάτων του κ. Καπουλέα και στους εξαμηνιαίους απολογισμούς δραστηριοτήτων των μελών του τομέα Γεωμετρίας δήλωνε ότι ο κ. Καπουλέας εκτελούσε στο ακέραιο τα καθήκοντα του (ενώ αυτός βρισκότανε εξωτερικό). Πρέπει να σημειωθεί ότι για την πρόσφατη εξέλιξη της εν λόγω διευθύντριας του Τομέα Γεωμετρίας στη θέση της βαθμίδας του καθηγητή, ο κ. Καπουλέας συμμετείχε ως μέλος της εισηγητικής της επιτροπής.

• Ο πρώην πρόεδρος του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. ο οποίος, χωρίς να ενδιαφέρεται για την ουσία της τήρησης του νόμου, όπως ο νόμος του επιβάλει, κατά τους εξαμηνιαίους απολογισμούς δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ του τμήματος στην περίπτωση του κ. Καπουλέα επικαλείτο τίς παραπάνω καταθέσεις της διευθυντρίας του Τομέα Γεωμετρίας και τις καταθέσεις εκπροσώπων κομματικών φοιτητικών οργανώσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι από τον Ιούλιο του 2006 η Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ. στο ερώτημα αρ.1200 με
Θέμα: «Έλεγχος έξω-πανεπιστημιακών καθηκόντων μέλους ΔΕΠ» με την γνωμοδότηση 1352/24-7-06 έκρινε ότι
• «Ανεξάρτητα, από το αν το μέλος ΔΕΠ είναι σε θέση αντικειμενικά να καλύπτει με επάρκεια και με προσήλωση στο νόμο τα καθήκοντα του και σε Ελληνικό ΑΕΙ και σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής κρίσιμο είναι ότι η ύπαρξη σχετικής άδειας ανάγεται σε προϋπόθεση για τη νόμιμη απασχόληση του.» (γνωμοδότηση 1352).

Επίσης η Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ. στο ερώτημα αρ.1237 με Θέμα : «Διοικητικές επιπτώσεις από την έλλειψη αδείας σε μέλος ΔΕΠ παράλληλης απασχόλησης του σε άλλο ΑΕΙ» με την γνωμοδότηση 1379/8-11-06 έκρινε ότι «η έλλειψη της άδειας αυτής καθιστά την παράλληλη απασχόληση του μέλους ΔΕΠ ευθέως παράνομη και τον απασχολούμενο πειθαρχικά υπόλογο η παράβαση αυτή, για την ταυτότητα του νομικού και πραγματικού λόγου θα πρέπει να εξετασθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976 όπως αυτό ισχύει…. Συνεπώς το Πρυτανικό Συμβούλιο θα πρέπει να εισηγηθεί στην Σύγκλητο του Α.Π.Θ. την λήψη απόφασης για την παραπομπή του στο προαναφερόμενο όργανο.» (γνωμοδότηση 1379).

Τέλος η Νομική Υπηρεσία του Α.Π.Θ. στο ερώτημα αρ.1257 με Θέμα: «Δυνατότητα μέλους Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης να κατέχει ταυτόχρονα μόνιμη θέση καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής» με την γνωμοδότηση 1380/8-11-06 έκρινε ότι
• «η κατοχή μόνιμης θέσης σε αλλοδαπό ΑΕΙ είτε αυτό ανήκει στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό, αποτελεί άσκηση ασυμβίβαστης δραστηριότητας κατά τον ν. 2530/1997, η δε ρύθμιση αυτή δεν βρίσκεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και τις θεμελιώδεις αρχές του. (γνωμοδότηση 1380).

Τον Ιούνιο του 2007 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. επιβραβεύοντας την παραπάνω παράνομη και αχαρακτήριστη συμπεριφορά ενέκρινε στον επί επταετία αργόμισθο κ. Καπουλέα πεντάμηνη εκπαιδευτική άδεια για το Πανεπιστήμιο Stanford των H.Π.A. καθώς και τα έξοδα μετάβασης του εκεί.

Την άδεια αυτή στην συνέχεια ενέκρινε ο πρύτανης του Α.Π.Θ. Αν και η πεντάμηνη εκπαιδευτική άδεια του κ. Καπουλέα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε για μετάβαση του στο Πανεπιστήμιο Stanford των H. Π.A, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο κύριος Καπουλέας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown και διδάσκει σε αυτό. Συγχρόνως η ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Brown ανακοινώνει ότι ο καθηγητής Καπουλέας λαμβάνει εξάμηνη εκπαιδευτική άδεια (από το Πανεπιστήμιο Brown ) για το Λονδίνο: «Leverhulme Trust awards Professor Nicos Kapouleas a 6 month Visiting Professorship in London».

Advertisement