Ο Νόμος-Πλαίσιο 1268/82 προέβλεπε τη δημιουργία ενός οργανισμού που σύμφωνα με έναν εκ των εμπνευστών του, του Δημητρίου Ρόκου- Καθηγητή στο ΕΜΠ, θα επιτελούσε «τον ακαδημαϊκό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο… για την τήρηση των βασικών αρχών της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας* και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για αξιοποίηση και του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού της διασποράς.»

Αυτός ο οργανισμός θα ήταν η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών όπου μεταξύ άλλων θα τηρούσε ένα μεγάλο αρχείο αξιολόγησης και ιεράρχησης των επιστημονικών περιοδικών, συνεδρίων, κλπ με σκοπό την πιο αντικειμενική (βιβλιομετρική!) σύγκριση των επιστημόνων κατά την ακαδημαϊκή τους ανέλκυση.

*H EAΓΕ (§3, εδάφιο IV) θα ήταν υπεύθυνη για την αξιολόγηση αλλά και για την κρίση των διαδικασιών εκλογών και εξελίξεων στα ΑΕΙ

—–

Η ΕΑΓΕ δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Μήπως ξέρεις κανένας απ’τους παλιότερους να μου πει το γιατί;
(εγώ ήμουν 2 χρονών τότε, δεν θυμάμαι… :D )

Ακολουθεί το εν λόγω Άρθρο του 1268/82 με το ακριβές κείμενο του ρόλου της ΕΑΓΕ:

Αρθρο 4.
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών.

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Επωνυμία Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

2. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι ο κεντρικός συμβουλευτικός φορέας των Α.Ε.Ι. γιά τη διδασκαλία, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις διδασκαλίες αξιολόγησης και κρίσης του Δ.Ε.Π. Η Ε.Α.Γ.Ε. ειναι σύμβουλος της Κυβέρνησης για τα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και σχεδιάζει και επιβλέπει την έρευνα στα Α.Ε.Ι. μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π.

3. Τα συμβουλευτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Α.Γ.Ε. είναι ιδίως :
ι) Η μέριμνα για τη συνεχή ανύψωση της στάθμης της διδασκαλίας, της έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών σε εθνική κλίμακα, με βάση ένα πλαίσιο ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων για όλα τα Α.Ε.Ι.
ιι) Η εισήγηση για το είδος των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα Α.Ε.Ι., για το περιεχόμενο των προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ισοτιμία τους και για τα πλαίσια προγραμμάτων νέων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων.
ιιι) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποείται στην Ελλάδα και το εξωτερίκο, που κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
ιν) Η διασφάλιση ενιαίας και αντικειμενικής σε εθνική κλίμακα διαδικασίας αξιολόγησης και κρίσης του διδακτικού, ερευνητικού, συγγραφικού και κοινωνικού έργου των υποψηφίων για έκλογη ή εξέλιξη μελών του Δ.Ε.Π.
ν) Η εξειδίκευση και η εναρμόνιση του ερευνητικού προγράμματος των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το Ε.Σ.Α.Π.

4. (α) Μέλη της Ε.Α.Γ.Ε μπορεί να εκλεγούν έλληνες πολίτες καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, με υψηλού επιπέδου επιστημονικό, ακαδημαϊκό, συγγραφικό και κοινωνικό έργο, με ακαδημαϊκό ήθος και καταξίωση στους φορείς της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας.
(β) Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών της, ο ανώτατος αριθμός τους και η κατανομή τους σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, και ό,τι αφορά τις αποδοχές τους.
(γ) Τα μέλη της Ε Α.Γ.Ε. εκλέγονται με θητεία 5 χρόνων, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.

5. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε., για να εξασφαλιστεί σε εθνική κλίμακα αντικειμενική διαδικασία εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. με ενιαία αξιοκρατικά κριτήρια και για να δοθεί ισότιμα η ευκαιρία αξιοποίησης όλου του ελληνικού πανεπιστημιακού δυναμικού, με αποφασή της που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει έναν ενιαίο Εθνικό Κατάλογο πανεπιστημιακών Δασκάλων και Ερευνητών (Ε.Κ.Π.Δ.Ε.).
(β) Ο Ε.Κ.Π.Δ.Ε. περιέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενου στόχου και πάντως όλα τα στοιχεία της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών δασκάλων ή ερευνητών. Ο κατάλογος αυτός είναι δημόσιος και τα στοιχεία του συνεκτιμώνται στις εκλογές σε θέσεις Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και λαμβάνονται υπόψη από τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, για την ανεύρεση και αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων, και επιστημονικών συνεργατών στους διάφορους τομείς έρευνας και διοίκησης.

6. (α) Η Ε.Α.Γ.Ε. καταρτίζει κατάλογο ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας με σύστημα κριτών, τα αξιολογεί και τα κατατάσσει με κριτήριο την αποδοχή τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ως προς το κύρος, την πρωτοτυπία και το θεμελιώδες των δημοσιεύσεων που περιέχουν.
(β) Συντάσσει επίσης κατάλογο διεθνών συνεδρίων με πρακτικά και σύστημα κριτών, στα οποία παρουσίαση εργασίας και εμφάνιση στα πρακτικά θεωρείται ισοδύναξη με δημοσίευση.
(γ) Για τη σύνταξη των καταλόγων των εδαφίων (α) και (β), η Ε.Α Γ Ε. ζητά τη γνώμη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι
(δ) Για επιστημονικούς κλάδους, στους οποίους η έρευνα και το αντίστοιχο συγγραφικό έργο είχε κύρια εθνικό χαρακτήρα που δεν επιτρέπει δημοσίευση σε περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας δημοσιεύσεων παρόμοιου περιεχομένου.
(ε) Οι κατάλογοι των εδαφίων (α) και (β) καθώς και τα κριτήρια του εδαφίου (δ) ενημερώνονται συνεχώς και δημοσιεύονται από την Ε Α.Γ Ε σε ειδικό δελτίο.

7. Η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει την ισοτιμία των Α.Ε.Ι. του εξωτερικού με τα Α.Ε.Ι. της χώρας και χορηγεί πιστοποιητικά ισοτιμίας τίτλων σπουδών.

8. Το έργο της Ε.Α Γ Ε. διευθύνεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από τα μέλη της για περίοδο δύο χρόνων.

9. Η Ε.Α.Γ.Ε συντάσσει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λετουργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισμό αυτό καθορίζονται και οι διαδικασίες εναρμόνισης, σχεδιασμού και επίβλεψης της έρευνας μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π., καθώς και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση και κρίση του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το νόμο αυτό.