Άλλος ένας δείκτης που βγάζει τη δεινότητα των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με βάση τη συμμετοχή των μελών τους σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, τη via aurea προς τον «publish or perish» αγώνα της ερευνητικής υπεροχής…  Είναι ενδιαφέρουσα η μεθοδολογία όχι μόνο για τη διαφορετικότητά της, αλλά και για τους λόγους που εξηγούν οι συγγραφείς πως οι υπάρχουσες κατατάξεις είναι ελλιπείς.

Θα βρείτε και κατάταξη [τριών] ελληνικών πανεπιστημίων μέσα…

Journal gatekeeping indicators are based on the fact that for the satisfactory operation of the international system of basic research in the sciences the screening activity of journal editorial boards, which guarantee the professional standard of science journals, is of paramount importance. It is considered the critical mentality and decisions of journal editors have so far protected and will also warrant in the future the social and intellectual integrity of science. The members of the editorial and advisory boards of journals are rightfully considered the gatekeepers of these journals. These gatekeepers in controlling the system of manuscript evaluation and selection occupy powerful strategic positions in the collective activity of science. Our previous results have proven that these indicators, which are based on quantification of gatekeepers correlate well with science indicators built on journal paper productivity and citation.

The use of science journal gatekeepers as indicators present the following advantages:

1. Gatekeepers are professionally ranked higher than authors because the selection of them is made on the base of the quality of their scientific past performance.

2. Their identification as members of the editorial and advisory boards of science journals is simple and un-equivocal.

3. Indicators based on journal gatekeepers are more reliable than those built on papers and citations where multi-authored papers present problems of allocation. The same drawback is present in the allocation of citations to countries, institutions, individuals, which rises the problem of fractional counting. This problem doesn’t exist in the case of gatekeepers.

Journal Gatekeepers Indicator

Advertisement