Από το «Προσχέδιο για ριζικά νέο νόμο πλαίσιο». Σχόλια ευπρόσδεκτα.

21. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

Μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ελλιπώς τα διδακτικά τους καθήκοντα παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο του ιδρύματος (ΠΣ) από τον Αντιπρύτανη ΑΥ. Μέλη ΔΕΠ που παραβαίνουν τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας παραπέμπονται στο ΠΣ μετά από καταγγελία οποιουδήποτε ενδιαφερομένου.

Το πειθαρχικό συμβούλιο του ιδρύματος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, δύο μέλη της Συγκλήτου Διδασκόντων που εκλέγονται από αυτήν για θητεία 2 ετών, και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο των φοιτητών. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ή στενών σχέσεων μεταξύ μέλους του ΠΣ και του καταγγελομένου, το μέλος του ΠΣ αντικαθίσταται από το όργανο το οποίο το εξέλεξε. Το Π.Σ. διατηρεί αρχείο των υποθέσεων που εκδικάζει και συντάσσει ετήσια αναφορά στο ΣΕ. Γενικά, συσσώρευση παραπτωμάτων από φοιτητές τιμωρούνται με μόνιμη αποβολή και από μέλη ΔΕΠ με μόνιμη απόλυση. Τα αδικήματα παραγράφονται μετά από παρέλευση 5 ετών. Όλες οι καταδικαστικές αποφάσεις για φοιτητές καταχωρούνται στο μητρώο του φοιτητή και αναγράφονται στο επίσημο πιστοποιητικό σπουδών (transcript).

Καταγγελίες κατά του πρύτανη ή των αντιπρυτάνεων απευθύνονται στο ΣΕ μέσω του ΓΑΔ.

Καταγγελίες κατά μελών του ΣΕ απευθύνονται στο ΕΣΤΕ και το ΥΠΕΠΘ.

Το ΠΣ οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τον κατηγορούμενο. Γενικά, η μαρτυρία και μόνο του καταγγέλοντα δε συνιστά βάση για καταδικαστική απόφαση. Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα, μαγνητοφωνήσεις, κτλ) ή μαρτυρίες τρίτων. Όμως επανειλημμένες καταγγελίες από διαφορετικά, ανεξάρτητα άτομα κατά του ίδιου ατόμου μπορούν να θεωρηθούν, κατά την κρίση του ΠΣ, επαρκή για καταδικαστική απόφαση έστω και αν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ποινές για διδάσκοντες είναι: γραπτή επίπληξη, απώλεια δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι για συγκεκριμένο χρόνο, χρηματικό πρόστιμο (παρακράτηση μισθού), προσωρινή απόλυση για ένα μέχρι δύο εξάμηνα (άνευ αποδοχών), και απόλυση.

Οι ποινές για τα διοικητικά στελέχη είναι: έκπτωση από το αξίωμα, χρηματικό πρόστιμο, προσωρινή απόλυση, και οριστική απόλυση.

Ποινές για φοιτητές: γραπτή επίπληξη, μηδενισμός σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, προσωρινή αποβολή για ένα μέχρι δύο εξάμηνα, και μόνιμη αποβολή.

Για τις ποινές της προσωρινής ή μόνιμης απόλυσης (διδάσκοντες) ή της μόμιμης αποβολής (φοιτητές) ο διωκόμενος μπορεί να ασκήσει έφεση στο Εθνικό Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, και τρείς Πρυτάνεις άλλων πανεπιστημίων που ορίζονται με κλήρο.

22. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Φοιτητές και διδάσκοντες που διαπιστώνονται ότι παραβαίνουν τους παρακάτω κανόνες παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο.

* Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή από φοιτητές κατά τις εξετάσεις είναι ανεπίτρεπτη και τιμωρείται με μηδενισμό στην εν λόγω εξέταση και παραπομπή στο Π.Σ. Η μαρτυρία του επιτηρητή είναι αρκετή για καταδικαστική απόφαση, εκτός και αν υπάρχουν ενδείξεις εμπάθειας εκ μέρους του επιτηρητή. Η συσσώρευση τριών καταδικών για αντιγραφή τιμωρείται με μόνιμη αποβολή του φοιτητή από το ίδρυμα.

* Η λογοκλοπή, δηλαδή η χρησιμοποίηση σε εργασίες αυτούσιων κειμένων χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι ανεπίτρεπτη. Περιπτώσεις λογοκλοπής από φοιτητές τιμωρούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και η αντιγραφή. Η λογοκλοπή από μέλη ΔΕΠ τιμωρείται τουλάχιστον με προσωρινή απόλυση.

* Η άσκηση σωματικής βίας σε άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι ανεπίτρεπτη και τιμωρείται τουλάχιστον με προσωρινή αποβολή ή προσωρινή απόλυση. Μαρτυρίες τρίτων απαιτούνται για καταδικαστική απόφαση.

* Ψευδής καταγγελία κατά μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας τιμωρείται για μεν τους φοιτητές με προσωρινή αποβολή, για δε τα μέλη ΔΕΠ με προσωρινή απόλυση.

* Ο βανδαλισμός (καταστροφή πανεπιστημιακής περιουσίας, γραφίτι, αφισσοκόλληση σε μη επιτρεπόμενους χώρους) τιμωρείται με προσωρινή αποβολή. { Πρέπει όμως να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διάδοση ιδεών. Το πανεπιστήμιο θα πρέπει να καθορίσει επαρκή αριθμό χώρων όπου επιτρέπεται η αφισσοκόλληση, σε συνεννόηση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Βέβαια, η διάδοση ιδεών γίνεται ακόμα πιό αποτελεσματικά, πολιτισμένα, και οικονομικά με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων όπου θα φιλοξενούνται δωρεάν όλες οι απόψεις }

Ειδικά για μέλη ΔΕΠ:

* Η οποιαδήποτε κατάχρηση εξουσίας για προσωπικό όφελος, όπως π.χ. η παροχή ψήφου με αντάλλαγμα, είναι ανεπίτρεπτη. Αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται για καταδίκη. Ενδεικτική ποινή είναι η απώλεια δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η παροχή ψευδούς βαθμολογίας από μέλη ΔΕΠ σε φοιτητές για οποιοδήποτε αντάλλαγμα, όταν αποδεικνύεται, τιμωρείται τουλάχιστον με προσωρινή απόλυση.

* Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ πανεπιστημιακών και εξωπανεπιστημιακών ασχολιών (π.χ. ιδιαίτερα μαθήματα σε φοιτητές του οικείου τμήματος) είναι ανεπίτρεπτη. Συγκρούσεις συμφερόντων σε περιπτώσεις εκλογής μελών ΔΕΠ οφείλουν να κοινοποιούνται στον Κοσμήτορα. Η μη κοινοποίηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα με ενδεικτική ποινή την απώλεια δικαιώματος συμμετοχής σε εκλεκτορικά σώματα.

* Άδικη, εκδικητική, ή μεροληπτική μεταχείριση φοιτητών τιμωρείται τουλάχιστον με χρηματικό πρόστιμο. Αποδεικτικά στοιχεία ή αρκετές μαρτυρίες τρίτων απαιτούνται.

* Μεροληψία στις κρίσεις για εκλογή και εξέλιξη συναδέλφων τους ή στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών τιμωρείται τουλάχιστον με απώλεια του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

* Χρήση της περιουσίας του ιδρύματος για προσωπικούς σκοπούς τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο μέχρι προσωρινή απόλυση. Αποδεικτικά στοιχεία είναι απαραίτητα.

* Αμέλεια στην καταπολέμηση της φοιτητικής ανεντιμότητας τιμωρείται με τουλάχιστον χρηματικό πρόστιμο. Μαρτυρίες τρίτων ή αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται. Επανειλημμένες περιπτώσεις τιμωρούνται με προσωρινή απόλυση.

* Οποιαδήποτε αντεκδικητική πράξη ή άσκηση ψυχολογικής βίας εναντίον φοιτητών ή μελών ΔΕΠ είναι ανεπίτρεπτη. Αποδεικτικά στοιχεία απαιτούνται. Ενδεικτικές ποινές: απώλεια δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι μέχρι και προσωρινή απόλυση.

* Σεξουαλική παρενόχληση και ερωτικές σχέσεις διδασκόντων με φοιτητές οι οποίοι παίρνουν ή πρόκειται να πάρουν μάθημα με τον εν λόγω διδάσκοντα είναι ανεπίτρεπτες. Αποδεικτικά στοιχεία ή μαρτυρίες τρίτων ατόμων είναι απαραίτητα για καταδικαστική απόφαση. Μόνον τα μέλη ΔΕΠ τιμωρούνται για αυτήν την παράβαση. Ενδεικτική ποινή: προσωρινή απόλυση.

Advertisement