«O Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκηρύσσει με διάταγμα δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, που λαμβάνεται με πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου.»
Σύνταγμα, Άρθρο 44, π.2

Ας δώσει η κυβέρνηση λοιπόν ένα σχέδιο για το τροποποιημένο άρθρο 16, και μια πρόταση νόμου για τα υπόλοιπα κι ας πάμε σε δημοψήφισμα. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει η χώρα δέσμια μιας συντηρητικής αντίληψης — η οποία εκπορεύεται από την κατ’ επίφαση Αριστερά — στον χώρο της παιδείας. Ούτε μπορούμε να παρακολουθούμε τους ερασιτεχνικούς και αφελείς πειραματισμούς της κ. Γιαννάκου στην επικοινωνιακή τακτική και στην αναζήτηση ικανών συμβούλων. Ας αποφασίσουμε μια και καλή τι θέλουμε, ως λαός, και αναλόγως ας πράξει η κυβέρνηση. Τόσο δύσκολο είναι πια ένα δημοψήφισμα; Ας γίνει παράλληλα με τις δημοτικές εκλογές.

Ελληνική Δημοκρατία
Δημοψήφισμα για την Ανώτατη Παιδεία
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 1. Συνταγματική αναθεώρηση: Nα αναθεωρηθεί τό άρθρο 16 ώστε να επιτραπεί η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 2. Άσυλο: Να τροποποιηθεί, με κοινό νόμο, η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου ώστε να προστατεύει πιο αποτελεσματικά την ελευθερία λόγου και τα δικαιώματα στην εργασία, τη γνώση, και την έρευνα της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και να εγγυάται την προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 3. Εκλογή στο ίδιο ίδρυμα: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο, η εξής διάταξη: διδάκτορας που ανακηρύσσεται από ένα πανεπιστήμιο να μην εκλέγεται καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο παρά μόνο μετά από τετραετή θητεία σε άλλο πανεπιστήμιο. Τότε η εκλογή να γίνεται τουλάχιστον στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα απαραίτητα κριτήρια.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 4. Περιεχόμενο σπουδών: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο, η εξής διάταξη: τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, οι διδάσκοντες, και ο αριθμός εισακτέων, κάθε έτος ορίζονται από τα ακαδημαϊκά τμήματα και εκτελούνται με ευθύνη της πρυτανείας.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 5. Ίδρυση, Συγχώνευση, Κατάργηση: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο, η εξής διάταξη: η ίδρυση, συγχώνευση, ή κατάργηση ακαδημαϊκών τμημάτων γίνεται με απόφαση των σχολών και εκτελείται με ευθύνη της πρυτανείας.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 6. Πλήρωση θέσεων: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: η προκήρυξη, η σχετική διαδικασία και η πλήρωση θέσεων στο πανεπιστήμιο γίνεται (όποτε είναι αναγκαία) από τα τμήματα και εκτελείται από την αρμόδια κοσμητεία με ευθύνη της πρυτανείας, εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού κάθε τμήματος, σχολής, και ιδρύματος. Τα τμήματα είναι αρμόδια για την σύνταξη και δημοσίευση των κανονισμών και προδιαγραφών για τις σχετικές διαδικασίες. Για την πλήρωση κάθε θέσης το τμήμα υποχρεούται να καταρτήσει κατάλογο προτίμησης των τριών καλύτερων υποψηφίων ώστε σε περίπτωση άρνησης του πρώτου να προσληφθεί ο δεύτερος κ.ο.κ.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 7. Προϋπολογισμός: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: κάθε πανεπιστήμιο υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ο οποίος εκτελείται με ευθύνη της πρυτανείας.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 8. Κρατική επιχορήγηση: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: τα δημόσια πανεπιστήμια επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τον αριθμό μελών ΔΕΠ και τακτικών προπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον επιχορήγηση δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση κατάταξη η οποία λαμβάνει υπόψη τα εξής κριτήρια: ερευνητική παραγωγικότητα του ιδρύματος, ποιότητα διδακτικού έργου του ιδρύματος, και προτίμηση του ιδρύματος από υποψήφιους φοιτητές.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 9. Διάρκεια προπτυχιακών σπουδών: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: για τις μεταπτυχιακές σπουδές δεν ορίζεται ανώτατο όριο διαρκείας. Φοιτητής που αποτυγχάνει στην εξέταση μαθήματος έπειτα από 2 φορές αυτοδικαίως εξετάζεται από τριμελή επιτροπή στην οποία δεν μετέχει ο καθηγητής που απέριψε τον φοιτητή.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 10. Διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: για τις μεταπτυχιακές σπουδές ορίζονται τα εξής ανώτατα όρια σπουδών:

  • για μεταπτυχιακό δίπλωμα master, 3 χρόνια για πλήρη φοίτηση και 6 χρόνια για μερική φοίτηση,
  • για διδακτορικό δίπλωμα στις ανθρωπιστικές σπουδές 9 χρόνια για πλήρη φοίτηση και 14 χρόνια για μερική φοίτηση,
  • για διδακτορικό δίπλωμα σε κάθε άλλο κλάδο, 6 χρόνια για πλήρη φοίτηση και 10 χρόνια για μερική φοίτηση.
  • Τα παραπάνω όρια αυξάνονται κατά δύο έτη έπειτα από εισήγηση του τμήματος και με ευθύνη της κοσμητείας, για εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία του φοιτητή ή οικείου αυτού, στρατιωτική θητεία, γέννηση ή υιοθεσία τέκνου (ανεξαρτήτως φύλου του φοιτητή).

[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 11. Εκλογή και προαγωγή μελών ΔΕΠ: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: κάθε τμήμα αναπτύσσει και δημοσιεύει τετραετές πλαίσιο προδιαγραφών που ορίζει τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια εκλογής νέων μελών ΔΕΠ και προαγωγής των μελών ΔΕΠ. Οι προδιαγραφές εκτελούνται με ευθύνη της κοσμητείας και οι προσλήψεις και προαγωγές εγκρίνονται από την πρυτανεία.
[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 12. Διοίκηση πανεπιστημίων: Η ανάδειξη προέδρων, κοσμητόρων και πρυτάνεων, καθώς και των αναπληρωτών τους, η διάρκεια της θητείας τους, και τα προσόντα και προϋποθέσεις εκλογής τους, στα δημόσια ΑΕΙ γίνεται με διαδικασίες τις οποίες ορίζει η κοινότητα κάθε πανεπιστημίου. Για τον ορισμό των διαδικασιών, το πανεπιστήμιο συγκροτεί Συμβούλιο Επιτροπείας το οποίο απαρτίζεται ως εξής:

  • 1/3 των μελών του συμβουλίου είναι μέλη ΔΕΠ,
  • 1/6 των μελών είναι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών,
  • 1/6 των μελών είναι εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού,
  • 1/6 των μελών είναι εκπρόσωποι των αποφοίτων του πανεπιστημίου που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, και
  • 1/6 είναι διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Επιτροπείας έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγονται με απευθείας ψηφοφορία από τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο, κάθε 4 χρόνια. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε Έλληνας πολίτης.

[]Ναί
[]Όχι
Πρόταση 13. Μεταβατική διάταξη: Να θεσμοθετηθεί με κοινό νόμο η εξής διάταξη: τροποποίηση ή αναθεώρηση των διατάξεων που εγκρίθηκαν από το δημοψήφισμα μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 2/3 των μελών της Βουλής ή έπειτα από δημοψήφισμα το οποίο όμως δεν μπορεί να διεξαχθεί εντός 5ετίας από το τελευταίο δημοψήφισμα σχετικά με θέματα ανώτατης παιδείας.