Κυκλοφορεί απ’τις Εκδόσεις Σάκκουλα η 3η έκδοση του βιβλίου «Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί» του Παναγιώτη Ε. Πουλή. Σύμφωνα με τον εκδότη στην παρούσα πραγματεία επιχειρείται να γίνει μια ενιαία καταγραφή των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μετά την ανωτατοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.).

Εξετάζεται η οργάνωση και λειτουργία νέων θεσμών, όπως η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) ή του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), καθώς και η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πάνω σε θέματα λειτουργίας των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών συλλογικών οργάνων.
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί
Με περιεχόμενο καθαρά νομοθετικό, κανονιστικό και νομολογιακό, το παρόν πόνημα απευθύνεται σε όλα τα όργανα διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, στο διοικητικό εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό, στις Γραμματείες των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και γενικά σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν πάνω σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των A.E.I. και T.E.I.

Φυσικά θα είναι ενημερωμένο μέχρι να περάσει (αν περάσει!) ο νέος Νόμος-Πλαίσιο για τα πανεπιστήμια…